Natuur­lij­ke omge­ving kan posi­tie­ve invloed op ADHD heb­ben

In hoe­ver­re heeft een ver­blijf in een natuur­lij­ke omge­ving een gun­stig effect op kin­de­ren met ADHD (aan­dachts­te­kort­stoor­nis met hyper­ac­ti­vi­teit)? De alge­me­ne con­clu­sie van het onder­zoek is dat natuur­lij­ke omge­vin­gen onder bepaal­de omstan­dig­he­den een aan­toon­ba­re gun­sti­ge invloed kun­nen heb­ben op het gedrag en cog­ni­tief func­ti­o­ne­ren van kin­de­ren met ADHD.

Meer spe­ci­fiek biedt het expe­ri­men­teel onder­zoek aan­wij­zin­gen dat natuur een voor­deel kan bie­den bij het uit­voe­ren van cog­ni­tie­ve taken die een beroep doen op exe­cu­tie­ve func­ties, ter­wijl een niet-natuur­lij­ke, prik­kel­ar­me omge­ving een voor­deel kan bie­den bij het uit­voe­ren van sim­pe­le ver­ba­le en visu­e­le geheu­gen­tests.

Down­load het rap­port ‘Natuur als the­ra­pie bij ADHD’ » 

 

 

 

 

Bron:
Wage­nin­gen UR