Medisch Cen­trum Leeu­war­den plant 65 bomen voor leef­ba­re omge­ving

Het Medisch Cen­trum Leeu­war­den (MCL) heeft het ini­ti­a­tief geno­men de Hen­ri Dunant­weg, de toe­gangs­weg tot het zie­ken­huis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te plan­ten. Op vrij­dag 11 novem­ber, de Dag van de Duur­zaam­heid, plant wet­hou­der Isa­bel­le Diks samen met ver­te­gen­woor­di­gers van MCL, AOC en gemeen­te de eer­ste vier iepen.

Het ini­ti­a­tief om de Hen­ri Dunant­weg een groe­ner karak­ter te geven volgt logisch op eer­de­re ini­ti­a­tie­ven van het zie­ken­huis. Ter ver­be­te­ring van het mili­eu en leef­baar­heid heeft het MCL onlangs ruim hon­derd bomen op het ter­rein geplant. Ook op het gebied van duur­zaam bou­wen, zui­nig omgaan met ener­gie en ver­min­de­ring van CO2-uit­stoot heeft het MCL al goe­de resul­ta­ten geboekt. Nu heeft het MCL samen met de gemeen­te Leeu­war­den en het AOC Fries­land een plan ont­wik­keld voor een groe­ne­re toe­gangs­weg.

Inves­te­ren in mili­eu en leef­baar­heid
Direc­teur Faci­li­tair Bedrijf Win­ferd Mad­le­ner: “We zijn blij dat we dit heb­ben kun­nen uit­voe­ren mede dank­zij de roy­a­le bij­dra­ge van een aan­tal belang­heb­ben­den. Met de aan­plant van 65 iepen wordt geïnvesteerd in mili­eu en leef­baar­heid van het MCL en van de stad.”

Pret­ti­ge en leef­ba­re omge­ving
Het MCL houdt bij de ont­wik­ke­ling van de medi­sche func­ties reke­ning met duur­zaam­heid en omge­ving. Dat vindt het MCL van maat­schap­pe­lijk belang. In het licht daar­van neemt het MCL tal van maat­re­ge­len die de belas­ting van het mili­eu moe­ten beper­ken. Daar­naast heeft het MCL ambi­ties op het gebied van gast­vrij­heid. Immers, gast­vrij­heid bepaalt mede hoe patiënten de zorg erva­ren. Daar­om werkt het MCL voort­du­rend aan een pret­ti­ge en leef­ba­re omge­ving.

Dag van de Duur­zaam­heid
Als de dag voor de officiële start van het groen­pro­ject aan de Hen­ri Dunant­weg is 11 novem­ber geko­zen, de Dag van de Duur­zaam­heid. Op deze dag orga­ni­se­ren bedrij­ven, orga­ni­sa­ties en scho­len in heel Neder­land een sca­la aan duur­za­me acti­vi­tei­ten. De  Dag is geïnitieerd door Urgen­da, de actie-orga­ni­sa­tie voor duur­zaam­heid en inno­va­tie die Neder­land snel­ler duur­zaam wil maken, samen met bedrij­ven, over­he­den, maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en par­ti­cu­lie­ren.

Ulmus Resis­ta “New Hori­zon”
Namens het MCL zul­len de Ver­pleeg­kun­di­ge Advies­raad en de Onder­ne­mings­raad, samen met Isa­bel­le Diks, wet­hou­der van onder ande­re woon- en leef­om­ge­ving en duur­za­me ont­wik­ke­ling van de Gemeen­te Leeu­war­den de eer­ste bomen plan­ten. Leer­lin­gen van AOC Fries­land zul­len hen daar­bij assis­te­ren. De bomen die wor­den geplant zijn iep­ziek­te­re­sis­ten­te bomen (Ulmus Resis­ta “New Hori­zon”).

Leeu­war­den wint cer­ti­fi­caat Groen & Gezond­heid
Tij­dens de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le Neder­land op don­der­dag 27 okto­ber in Deven­ter werd bekend­ge­maakt dat Leeu­war­den het bes­te beleid voert voor Groen & Gezond­heid. Gemeen­ten die in 2011 deel­na­men aan de com­pe­ti­tie Groen­ste stad/dorp van Neder­land wer­den door Enten­te Flo­ra­le Neder­land en door de GGD-werk­groep Groen & Gezond­heid uit­ge­daagd om hun pro­jec­ten en plan­nen voor gezond groen in te die­nen.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.