Men­sen die wonen in niet groe­ne omge­ving gaan vaker op vakan­tie

Men­sen die in een niet al te groe­ne omge­ving wonen, lij­ken dat te com­pen­se­ren door meer op vakan­tie te gaan. In totaal gaat het om 20 mil­joen extra over­nach­tin­gen.

Dat schrij­ven onder­zoe­kers van Wage­nin­gen, Gro­nin­gen en het Plan­bu­reau voor de Leef­om­ge­ving in de onli­ne ver­sie van Lands­ca­pe and Urban Plan­ning. De onder­zoe­kers von­den een opmer­ke­lijk groot ver­band tus­sen het aan­tal over­nach­tin­gen bui­ten de deur en de wan­del­mo­ge­lijk­he­den in de eigen omge­ving.

Rand­stad kent groot­ste tekor­ten
Niet ieder­een heeft even­veel moge­lijk­he­den om dicht­bij huis groen te wan­de­len of fiet­sen. Op het plat­te­land is nou een­maal meer groen dan in en om de gro­te ste­den. Dat zoge­he­ten recre­a­tief tekort kun je (met een model) bere­ke­nen. Onder­zoe­ker Sjerp de Vries (Alter­ra, Cen­trum Land­schap) heeft dat gedaan. Het resul­taat is enigs­zins voor­spel­baar: de groot­ste tekor­ten zijn in de Rand­stad. Ver­uit het groot­ste deel van ons land heeft geen tekort.

Dui­de­lijk rela­tie
Inte­res­san­ter werd het toen De Vries en collega’s de gege­vens naast het vakan­tie­ge­drag van men­sen gin­gen leg­gen. Dan blijkt er een dui­de­lij­ke rela­tie tus­sen elders over­nach­ten en de grijs­heid van de eigen omge­ving. Neder­lan­ders die het meest grijs wonen, gaan jaar­lijks gemid­deld twin­tig pro­cent (vier nach­ten) meer op vakan­tie dan zij die groen wonen. Een gemid­del­de Neder­lan­der is jaar­lijks twin­tig nach­ten op vakan­tie. De Vries is ‘ver­rast’ door het effect, dat ster­ker is dan hij had ver­wacht. Hij ver­klaart het effect door com­pen­sa­tie­ge­drag. Een plau­si­be­ler ver­kla­ring is er eigen­lijk niet. Maar hij houdt nog wel een klei­ne slag om de arm. “We weten name­lijk niet zeker waar die extra over­nach­tin­gen plaats vin­den. Als het om ste­den­trip­jes gaat, dan kun je dus die con­clu­sie niet trekken.”

Wel­zijns­te­kort
De extra over­nach­tin­gen kun je vol­gens de onder­zoe­kers ook inter­pre­te­ren als een wel­zijns­te­kort als gevolg van het wonen in een te grij­ze omge­ving. Over heel Neder­land gaat het om twin­tig mil­joen extra over­nach­tin­gen, goed voor €500 mil­joen. De vraag is of zo’n wel­zijns­te­kort erg is. De Vries: “Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Er pro­fi­teert natuur­lijk altijd iemand van die extra over­nach­tin­gen. Voor het mili­eu is die extra vakan­tie­mo­bi­li­tiet niet goed.”

Rand­ste­de­lin­gen recreëren min­der  in groen
Het is vol­gens De Vries ook maar de vraag of het wel­zijns­te­kort vol­le­dig wordt gecom­pen­seerd. “Er zijn waar­schijn­lijk ook men­sen die niet in staat zijn het met extra vakan­tie te com­pen­se­ren. En dat kan gevol­gen heb­ben voor hun band met de natuur en het draag­vlak voor natuur­be­leid. Uit ander onder­zoek is bij­voor­beeld bekend dat Rand­ste­de­lin­gen der­tig pro­cent min­der recreëren in het groen. Dat geeft te denken.”

Bron:
Resour­ce — Wage­nin­gen