Groe­ne omge­ving is onmis­baar voor kin­de­ren

IVN Natuur- en Mili­eu­edu­ca­tie lan­ceer­de gis­te­ren Schar­rel­kids;een web­si­te en bewaar­gids­je voor (groot)ouders en opvoe­ders vol tips en wetens­waar­dig­he­den om kin­de­ren de natuur te laten bele­ven. Want kin­de­ren van nu komen steeds min­der vaak in aan­ra­king met het groen. Dit belem­mert hun ont­wik­ke­ling en heeft direc­te con­se­quen­ties voor het toe­kom­sti­ge natuur­be­houd in Neder­land. Diver­se onder­zoe­ken heb­ben […]

Voor kin­de­ren is het goed als zij in groe­ne omge­ving kun­nen spe­len

“De afge­lo­pen decen­nia is er slui­pen­der­wijs een kloof ont­staan tus­sen kin­de­ren en natuur. Ter­wijl kin­de­ren juist een groe­ne omge­ving nodig heb­ben voor een gezon­de licha­me­lij­ke, gees­te­lij­ke en more­le ontwikkeling.” Dit schrij­ven Anne­lies Henstra (juris­te gespe­ci­a­li­seerd in men­sen­rech­ten) en Tho­mas van Slob­be (direc­teur van de groe­ne denk­tank Stich­ting wAar­de) in een inge­zon­den brief in dag­blad Trouw […]