Neder­land­se Tuin­bouw­raad bezoekt Hol­land Cen­tral

De selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad heeft op woens­dag 29 augus­tus een bezoek gebracht aan het gebied tus­sen Zoe­ter­meer, Lan­sin­ger­land en Bos­koop. Hol­land Cen­tral, een con­sor­ti­um van over­he­den en bedrij­ven in dit gebied, heeft zich vol over­tui­ging kan­di­daat gesteld om de Flo­ri­a­de in 2022 te orga­ni­se­ren. De leden van de selec­tie­com­mis­sie, alle alge­meen en dage­lijk­se […]

Groen Dich­ter­bij helpt Neder­land­se buur­ten te ver­groe­nen

Samen buur­ten in Neder­land groe­ner maken. Dat is het doel van IVN, het Oran­je Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze orga­ni­sa­ties vin­den het belang­rijk dat de direc­te leef­om­ge­ving ver­groent en de soci­a­le cohe­sie in buur­ten wordt ver­groot. Ze zijn daar­om geza­men­lijk het pro­ject ‘Groen Dich­ter­bij’ gestart. Groen Dich­ter­bij gaat groe­ne buurt­pro­jec­ten van bewo­ners onder­steu­nen en bekend­heid […]

Neder­land­se ste­den slecht voor­be­reid op extreem weer

Het wordt hoog tijd dat gemeen­ten bij de inrich­ting van hun ste­den reke­ning gaan hou­den met kli­­maat- ver­an­de­ring. Dat zegt ste­­de­­lijk-water­ex­pert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toe­komst extreem weer het hoofd te bie­den? Vori­ge week ston­den kel­ders en wegen in het zui­den van het land weer even blank: […]

Neder­land­se ste­den slecht gewa­pend tegen hit­te

Met groe­ne daken, par­ken, water en een medi­ter­raan bebou­wings­pa­troon zou­den Neder­land­se ste­den zich beter kun­nen wape­nen tegen hit­te­gol­ven, zegt Ste­ven de Boer van inge­ni­eurs­bu­reau DHV in de Volks­krant.  Hoe een gebied op een hit­te­be­sten­di­ge manier inge­richt kan wor­den is te zien in medi­ter­ra­ne ste­den. In ste­den als Bar­cel­o­na en Lis­sa­bon bie­den fon­tei­nen en par­ken ver­koe­ling. […]

Onder­zoek naar kli­maat­adap­ta­tie in Neder­land­se ste­den

Aan de TU Delft start momen­teel een pro­mo­tie­on­der­zoek naar kli­maat­adap­ta­tie in Neder­land­se ste­den. Dit onder­zoek is onder­deel van het inter­dis­ci­pli­nai­re pro­ject Cli­­ma­­te-Proof Cities (CPC) en heeft als doel een gene­rie­ke metho­de te ont­wik­ke­len waar­bij ont­wer­pers en beleids­ma­kers hand­vat­ten krij­gen om de ste­den voor te berei­den op kli­maat­ver­an­de­ring. Naast de gemid­del­de stij­ging van de tem­pe­ra­tuur door […]

Duit­se en Neder­land­se ste­den plan­ten groen om fijn stof te ver­min­de­ren

Ven­lo, Nij­me­gen, Kre­feld en Duis­burg onder­zoe­ken geza­men­lijk hoe lucht­ver­vui­ling door doel­ge­rich­te beplan­ting kan wor­den gevan­gen en zo dui­de­lijk kan wor­den ver­min­derd. Daar­bij plaat­sen de ste­den ver­schil­len­de accen­ten. Zo werkt Ven­lo aan een groe­ne fijnstofbarrière. De resul­ta­ten hier­van zul­len ook ten goe­de komen aan de plan­ning van groen­voor­zie­nin­gen in de Duit­se grens­ge­meen­te Kre­feld. Nij­me­gen brengt een […]

Con­gres Neder­land­se boom­in­fo­dag vindt op 10 novem­ber plaats

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 wordt in Hotel & Con­gres­cen­trum “De Werelt” in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen gebracht. Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen, even­als beleidma­kers. Net als vorig jaar […]

Inves­te­ren in het Neder­land­se Land­schap. Opbrengst: geluk en euro’s

Dit rap­port onder­zoekt de vraag of inves­te­ren in het land­schap loont. Deel 1 van dit rap­port is een kwa­li­ta­tie­ve ana­ly­se, die met name ingaat op niet direct in geld uit te druk­ken baten, zoals het wel­zijn en het geluk van men­sen. Deel 2 van dit rap­port is een Maat­schap­pe­lij­ke Kos­ten­ba­ten Ana­ly­se die de vraag of […]