Inves­te­ren in het Neder­land­se Land­schap. Opbrengst: geluk en euro’s

Dit rap­port onder­zoekt de vraag of inves­te­ren in het land­schap loont. Deel 1 van dit rap­port is een kwa­li­ta­tie­ve ana­ly­se, die met name ingaat op niet direct in geld uit te druk­ken baten, zoals het wel­zijn en het geluk van men­sen. Deel 2 van dit rap­port is een Maat­schap­pe­lij­ke Kos­ten­ba­ten Ana­ly­se die de vraag of het loont om te inves­te­ren in land­schap zo goed moge­lijk op een kwan­ti­ta­tie­ve manier (met euro’s) beant­woordt. Deel 3 geeft op basis van de eer­ste twee delen een kor­te con­clu­sie.