Neder­land­se ste­den slecht gewa­pend tegen hit­te

Met groe­ne daken, par­ken, water en een medi­ter­raan bebou­wings­pa­troon zou­den Neder­land­se ste­den zich beter kun­nen wape­nen tegen hit­te­gol­ven, zegt Ste­ven de Boer van inge­ni­eurs­bu­reau DHV in de Volks­krant. 

Hoe een gebied op een hit­te­be­sten­di­ge manier inge­richt kan wor­den is te zien in medi­ter­ra­ne ste­den. In ste­den als Bar­cel­o­na en Lis­sa­bon bie­den fon­tei­nen en par­ken ver­koe­ling. “In Neder­land zijn de par­ken juist inge­steld op zo veel moge­lijk door­la­ten van de zon.”

Inten­sie­ve begroei­ing op daken
Vol­gens de Boer kun­nen groe­ne daken een bij­dra­ge leve­ren aan ver­la­ging van de stads­tem­pe­ra­tuur. Hier­bij gaat het vaak alleen om daken met vet­plant­jes en mos. „In de zomer wor­den die snel geel en bruin. Wil je het ver­schil maken, dan moet je voor een inten­sie­ve­re begroei­ing gaan: gras, strui­ken. Mis­schien wel bomen.’’

 

Ste­den war­mer dan bui­ten­ge­bied
In het cen­trum van een stad is het gemid­deld 7 à 8 gra­den war­mer dan in de gebie­den daar­bui­ten, blijkt uit metin­gen. Dit komt door­dat gebou­wen in de stad vaak dicht op elkaar gebouwd zijn en wei­nig wind door­la­ten. ‘Door het beperk­te groen is er boven­dien wei­nig scha­duw en vindt wei­nig ver­dam­ping van water plaats. De stad kan niet afkoe­len’, legt De Boer uit.

Lees meer op Volkskrant.nl

Bron: 
De Volks­krant