Duit­se en Neder­land­se ste­den plan­ten groen om fijn stof te ver­min­de­ren

Ven­lo, Nij­me­gen, Kre­feld en Duis­burg onder­zoe­ken geza­men­lijk hoe lucht­ver­vui­ling door doel­ge­rich­te beplan­ting kan wor­den gevan­gen en zo dui­de­lijk kan wor­den ver­min­derd.

Daar­bij plaat­sen de ste­den ver­schil­len­de accen­ten. Zo werkt Ven­lo aan een groe­ne fijnstofbarrière. De resul­ta­ten hier­van zul­len ook ten goe­de komen aan de plan­ning van groen­voor­zie­nin­gen in de Duit­se grens­ge­meen­te Kre­feld.

Nij­me­gen brengt een kos­ten-baten­ana­ly­se in, plus zijn beleids­er­va­ring op dit gebied. 

Op de site van de Eure­gio Rijn-Maas Noord is meer over dit ini­ti­a­tief te lezen »

Bron:
Banen­rijk Lim­burg