Con­su­men­ten­pa­gi­na Groen Wonen ver­stuurd naar de Neder­land­se huis-aan-huis­bla­den

De zomer is aan­ge­bro­ken en men­sen trek­ken naar bui­ten om te genie­ten van het groen en de bloe­men in en om de woning en daar­bui­ten. Groen is niet alleen en mooie aan­kle­ding van het huis, maar draagt ook bij aan de gezond­heid, aan ener­gie­be­spa­ring, aan water­ber­ging, aan een aan­ge­na­mer kli­maat en aan hech­te­re con­tac­ten tus­sen buurt­ge­no­ten.

Om de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van het groen onder de aan­dacht te bren­gen van de bur­ger en hen er op te atten­de­ren dat groen meer te bie­den heeft dan alleen een esthe­ti­sche waar­de, heeft Groen Loont een con­su­men­ten­pa­gi­na gemaakt die bestemd is voor de Neder­land­se huis-aan-huis­bla­den. In de kran­ten­pa­gi­na wordt aan­dacht besteed aan boven­staan­de onder­wer­pen. Daar­naast wor­den er tips gege­ven over hoe het groen ook func­ti­o­neel inge­zet kan wor­den. Deze pagi­na kan door de redac­tie kos­te­loos wor­den opge­no­men in hun publi­ca­tie.

Down­lo­a­den

Infor­ma­tie
Meer infor­ma­tie over deze con­su­men­ten­pa­gi­na is op te vra­gen bij Roel van Dijk »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.