Neder­land­se Tuin­bouw­raad bezoekt Hol­land Cen­tral

De selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad heeft op woens­dag 29 augus­tus een bezoek gebracht aan het gebied tus­sen Zoe­ter­meer, Lan­sin­ger­land en Bos­koop. Hol­land Cen­tral, een con­sor­ti­um van over­he­den en bedrij­ven in dit gebied, heeft zich vol over­tui­ging kan­di­daat gesteld om de Flo­ri­a­de in 2022 te orga­ni­se­ren.

De leden van de selec­tie­com­mis­sie, alle alge­meen en dage­lijk­se bestuur­le­den van Hol­land Cen­tral en een groot aan­tal ver­te­gen­woor­di­gers van bedrij­ven wer­den har­te­lijk ont­van­gen bij Plan­ten­kwe­ke­rij Van der Lugt. Als eige­naar van een inno­va­tief tuin­bouw­be­drijf, juicht  Bert van der Lugt een Flo­ri­a­de in deze regio, in het hart van de tuin­bouw, enorm toe.
 
Suc­ces­vol­le Flo­ri­a­de
Bur­ge­mees­ter Coos Rijs­dijk van Bos­koop ver­wel­komt alle aan­we­zi­gen en schetst de cen­tra­le  visie van Hol­land Cen­tral. “Tuin­bouw is hier op unie­ke wij­ze ver­we­ven met ande­re top­sec­to­ren in de Rand­stad en met het typi­sche Hol­land­se cul­tuur­land­schap daar­bin­nen. Die ver­bon­den­heid gaan we de komen­de jaren gericht ver­ster­ken” zo zegt Coos Rijs­dijk in zijn wel­komst­speech. Hij geeft aan dat het con­cept Green XChan­ge én het publiek-pri­vaat con­sor­ti­um ach­ter deze kan­di­da­tuur de Neder­land­se Tuin­bouw­raad de groot­ste kans biedt op een suc­ces­vol­le Flo­ri­a­de 2022 en om Neder­land inter­na­ti­o­naal op de kaart te zet­ten.

Green Xchan­ge
Hol­land Cen­tral zet met Green XChan­ge vol over­tui­ging en doel­be­wust een breed gedra­gen bewe­ging naar een vita­le en robuus­te samen­le­ving in gang. Daar komt bij dat de Flo­ri­a­de 2022 geen tij­de­lijk event is, maar in onze bele­ving onder­deel uit­maakt van een samen­han­gen­de reeks van duur­za­me ont­wik­ke­lin­gen waar­mee de regio zich op tal van ter­rei­nen ver­sterkt. De Flo­ri­a­de 2022 geeft daar­mee een vita­le impuls aan het woon‑, leef- en werk­kli­maat in deze metro­pool van wereld­for­maat en geeft daar­mee inter­na­ti­o­naal haar visi­te­kaart­je af voor ons land.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »