Groen Loont met TEEB Stad

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger […]

Visu­a­li­sa­tie van Groen Loont, bekijk de film

De cam­pag­ne Groen Loont heeft als doel infor­ma­tie te geven over het ren­de­ment van De Groe­ne Stad in har­de euro’s. Groen is geen kos­ten­post op de gemeen­te­lij­ke begro­ting, maar een inves­te­ring!” BAP, (bio­di­ver­si­teit actie­plan), heeft de cij­fers van Groen Loont gevi­su­a­li­seerd. Kijk hier naar 10 goe­de rede­nen voor een bio­di­ver­si­teit actie­plan. In 2011 is onder […]

Samen­wer­king TEEB Stad en Groen Loont!

Reke­nen en ver­die­nen met de baten van groen TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty en is een inter­na­ti­o­naal samen­wer­kings­ver­band. Neder­land doet hier­aan mee met het lan­de­lij­ke pro­gram­ma TEEB NL, waar­van TEEB Stad weer een onder­deel is. “TEEB Stad is met de ont­wik­ke­ling van een prak­tisch toe­pas­baar reken­in­stru­ment een ver­volg op de bewust­wor­ding […]

Uit­ge­breid aan­dacht voor Groen Loont en TEEB Stad in B&G maga­zi­ne

Het tijd­schrift B&G besteedt in haar maart/april num­mer uit­ge­breid aan­dacht aan de kos­ten en baten van groen in een ste­de­lij­ke omge­ving. In het arti­kel licht Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur Open­ba­re Ruim­te bij de gemeen­te Apel­doorn,  de metho­de TEEB Stad toe. Deze metho­de geeft ant­woor­den op een aan­tal vra­gen: wan­neer ont­staan groen- en water­ba­ten?, hoe hoog […]

Groen en Gezond­heid cen­traal in nieuws­brief Groen Loont

Deze week is de vier­de nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont, met als the­ma €˜Groen en Gezond­heid€™, ver­stuurd naar onder meer de poli­tiek, over­heid, bouw‑, groen‑, en gezond­heids­sec­tor. In deze nieuws­brief staan de eco­no­mi­sche baten van groen voor de gezond­heid cen­traal. Een groe­ne omge­ving maakt men­sen immers beter en draagt bij aan  hun gezond­heid en […]

Groen loont, juist ook in eco­no­misch min­de­re tij­den

Groen gekop­peld aan bebou­wing levert een hoge­re kwa­li­teit en een bete­re leef­baar­heid. De bouw­we­reld en de gemeen­te­lij­ke groen­amb­te­na­ren heb­ben elkaar dus nodig. Daar­over zijn Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van bouw­on­der­ne­ming BAM/Mostert De Win­ter het roe­rend met elkaar eens. „Als je in deze eco­no­mi­sche reces­sie hui­zen of een bedrij­ven­ter­rein wilt […]

Groen Loont cen­traal op Groe­ne och­tend

Op woens­dag 12 okto­ber start om 10.30 uur de groe­ne lezing­och­tend tij­dens de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten. Het the­ma is: ‘Groen loont’. Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van de Konink­lij­ke BAM Groep ver­tel­len meer over de eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke waar­de van het groen voor hun vak­ge­bied. Roel […]

The­ma Wonen cen­traal in Groen Loont!

Bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Amers­foort ont­ving van­och­tend de eer­ste nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont! met als the­ma ‘Wonen’. De nieuws­brief werd hem aan­ge­bo­den door VHG-voor­­zit­­ter Bert Gijs­berts die als ver­te­gen­woor­di­ger van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de cam­pag­ne optrad. Bol­si­us was ver­eerd dat hij het eer­ste exem­plaar mocht ont­van­gen. Groen Loont! had voor de […]

Cam­pag­ne Groen Loont van start

Het voor­jaar is aan­ge­bro­ken en men­sen trek­ken weer mas­saal naar bui­ten om te genie­ten van het groen in en om de bebouw­de omge­ving. Helaas zien veel gemeen­ten zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen, het groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen […]

Alles over de Cam­pag­ne Groen Loont!

Veel gemeen­ten zien zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen en het open­baar groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen Loont gestart. Met dit ini­ti­a­tief wil­len ze gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woningbouwcoöperaties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers infor­me­ren over de eco­no­mi­sche […]