Uit­ge­breid aan­dacht voor Groen Loont en TEEB Stad in B&G maga­zi­ne

Het tijd­schrift B&G besteedt in haar maart/april num­mer uit­ge­breid aan­dacht aan de kos­ten en baten van groen in een ste­de­lij­ke omge­ving.

In het arti­kel licht Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur Open­ba­re Ruim­te bij de gemeen­te Apel­doorn,  de metho­de TEEB Stad toe. Deze metho­de geeft ant­woor­den op een aan­tal vra­gen: wan­neer ont­staan groen- en water­ba­ten?, hoe hoog zijn die baten?, wie zijn de baat­hou­ders en hoe kun­nen zij betrok­ken wor­den als inves­teer­der?
Roel van Dijk, pro­ject­ma­na­ger De Groe­ne Stad, wordt geïnterviewd over Groen Loont, de eco­no­mi­sche waar­de van groen. Daar­naast wordt er aan­dacht besteed aan de prijs­vraag Enten­te Flo­ra­le waar de deel­ne­men­de gemeen­ten wor­den uit­ge­daagd een pro­ject aan de jury voor te leg­gen dat in hun ogen een eco­no­mi­sche waar­de ver­te­gen­woor­digt.

Het maga­zi­ne B&G wordt uit­ge­ge­ven door BNG, de bank van en voor over­he­den en instel­lin­gen voor het maat­schap­pe­lijk belang.

Down­load het arti­kel »