Visu­a­li­sa­tie van Groen Loont, bekijk de film

De cam­pag­ne Groen Loont heeft als doel infor­ma­tie te geven over het ren­de­ment van De Groe­ne Stad in har­de euro’s. Groen is geen kos­ten­post op de gemeen­te­lij­ke begro­ting, maar een inves­te­ring!” BAP, (bio­di­ver­si­teit actie­plan), heeft de cij­fers van Groen Loont gevi­su­a­li­seerd. Kijk hier naar 10 goe­de rede­nen voor een bio­di­ver­si­teit actie­plan.

In 2011 is onder de noe­mer van De Groe­ne Stad de cam­pag­ne Groen Loont gestart door een aan­tal orga­ni­sa­ties** die als doel had­den het infor­me­ren van gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woning­bouw­co­ö­pe­ra­ties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen.
Bewust­wor­ding van groen
Groen Loont! sluit aan op TEEB Stad. Bin­nen de TEEB-metho­de wordt in de prak­tijk geke­ken hoe met behulp van de TEEB-metho­de de waar­de van groen te bere­ke­nen is. “TEEB Stad is met de ont­wik­ke­ling van een prak­tisch toe­pas­baar reken­in­stru­ment een ver­volg op de bewust­wor­ding van de waar­de van groen waar­voor de cam­pag­ne Groen Loont! – onder­deel van De Groe­ne Stad — de basis heeft gelegd in 2011.” Dit zegt Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur open­ba­re ruim­te van Apel­doorn, de gemeen­te die TEEB Stad aan­voert, in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad. De resul­ta­ten van TEEB Stad zul­len via de kana­len van de cam­pag­ne Groen Loont! ver­der wor­den ver­spreid. Doel van bei­de pro­jec­ten is dat de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belan­gen van groen en natuur seri­eus wor­den mee­ge­no­men in de dis­cus­sies over ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.
Meer infor­ma­tie over TEEB Stad is te lezen in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad (pagi­na 10 t/m 15) »
** Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC), ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bou­wen met Groen en Glas