Cam­pag­ne Groen Loont van start

Het voor­jaar is aan­ge­bro­ken en men­sen trek­ken weer mas­saal naar bui­ten om te genie­ten van het groen in en om de bebouw­de omge­ving. Helaas zien veel gemeen­ten zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen, het groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen Loont gestart. Met dit ini­ti­a­tief wil­len ze gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woningbouwcoöperaties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers infor­me­ren over de eco­no­mi­sche waar­de van het groen.

De ini­ti­a­tief­ne­mers (Plant Publi­ci­ty Hol­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum, ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bomenstich­ting)  vin­den dat zorg­vul­dig moet wor­den omge­gaan met het groe­ne kapi­taal dat in de afge­lo­pen jaren is opge­bouwd. Het uit­gangs­punt is dat groen een inves­te­ring is op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied, die zich­zelf terug­ver­dient.

Bro­chu­re en pos­ter
Om dat aan te tonen, heeft ken­nis­cen­trum Tri­ple E in opdracht van Groen Loont de eco­no­mi­sche waar­de van het groen aan de hand van aller­lei Neder­land­se voor­beel­den uit­ge­werkt in de bro­chu­re ‘Groen Loont’. Op een pos­ter zijn de belang­rijk­ste waar­den gevi­su­a­li­seerd voor een fic­tie­ve groe­ne stad. Deze bro­chu­re en pos­ter wor­den op 30 maart over­han­digd aan Anne­ma­rie Jor­rits­ma, voor­zit­ter van de Ver­e­ni­ging van Neder­land­se Gemeen­ten. Dit is tevens de aftrap van de cam­pag­ne Groen Loont.

Vier nieuws­brie­ven
In 2011 ver­schij­nen daar­naast vier nieuws­brie­ven waar­in de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van het groen in de leef­om­ge­ving cen­traal staan. De nieuws­brie­ven bie­den weten­schap­pe­lijk bewijs, inter­views en prak­ti­sche voor­beel­den uit de prak­tijk.

Bur­ger infor­me­ren
Naast het infor­me­ren van publie­ke en pri­va­te orga­ni­sa­ties wor­den ook bur­gers op de hoog­te gebracht van de waar­de van het groen in hun leef­om­ge­ving. Met redac­ti­o­ne­le pagina’s die wor­den aan­ge­bo­den aan de Neder­land­se huis-aan-huis­bla­den zal de bur­ger over nut en nood­zaak van zijn groe­ne omge­ving wor­den geïnformeerd.

Con­gres
Eind okto­ber, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le voor de groen­ste stad en dorp van Neder­land, vindt er in Deven­ter een con­gres plaats waar­in de eco­no­mi­sche waar­de van het groen door diver­se des­kun­di­gen onder de aan­dacht zal wor­den gebracht.

Groen Loont is een samen­wer­kings­ver­band