Samen­wer­king TEEB Stad en Groen Loont!

Reke­nen en ver­die­nen met de baten van groen

TEEB staat voor The Eco­no­mics of Eco­sys­tems and Bio­di­ver­si­ty en is een inter­na­ti­o­naal samen­wer­kings­ver­band. Neder­land doet hier­aan mee met het lan­de­lij­ke pro­gram­ma TEEB NL, waar­van TEEB Stad weer een onder­deel is. “TEEB Stad is met de ont­wik­ke­ling van een prak­tisch toe­pas­baar reken­in­stru­ment een ver­volg op de bewust­wor­ding van de waar­de van groen waar­voor de cam­pag­ne Groen Loont! – onder­deel van De Groe­ne Stad — de basis heeft gelegd in 2011.”

Dit zegt Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur open­ba­re ruim­te van Apel­doorn, de gemeen­te die TEEB Stad aan­voert, in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad. De resul­ta­ten van TEEB Stad zul­len via de kana­len van de cam­pag­ne Groen Loont! ver­der wor­den ver­spreid. Doel van bei­de pro­jec­ten is dat de maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belan­gen van groen en natuur seri­eus wor­den mee­ge­no­men in de dis­cus­sies over ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling.

Groen- en water­ba­ten
In TEEB Stad wer­ken sinds 2011 elf gemeen­ten, twee minis­te­ries en inge­ni­eurs­bu­reau Wit­te­veen + Bos aan een reken­in­stru­ment dat de eco­no­mi­sche meer­waar­de van groen, water en natuur in en om de stad zicht­baar maakt. De uit­komst kan betrok­ken wor­den bij inrich­tings­keu­zes en besluit­vor­mingstra­jec­ten. De metho­de geeft ant­woor­den op een aan­tal vra­gen: wan­neer ont­staan groen- en water­ba­ten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baat­hou­ders en hoe kun­nen zij betrok­ken wor­den als inves­teer­der? Bin­nen TEEB Stad werkt elke deel­ne­men­de gemeen­te aan een eigen case.

Wet­hou­der: ‘Resul­ta­ten TEEB wor­den gebruikt in besluit­vor­ming’
Tij­dens de pre­sen­ta­tie van het maga­zi­ne De Groe­ne Stad gaf Prin­sen aan dat groen en bio­di­ver­si­teit belang­rijk zijn voor de stad. “Bij ont­wik­ke­lin­gen en inves­te­rin­gen in en van de stad is vaak een juri­di­sche en finan­ci­ë­le para­graaf toe­ge­voegd. Daar hoort eigen­lijk ook een groe­ne para­graaf bij. Wat levert groen op de kor­te en lan­ge ter­mijn op? Daar heb­ben we cij­fers voor nodig, een reken­mo­del. De reken­me­tho­de TEEB Stad en de resul­ta­ten daar­van wil­len we gebrui­ken in de besluit­vor­ming in Apel­doorn en ik hoop dat dit model door vele ande­re Neder­land­se gemeen­ten wordt opge­pakt.”


Geen woon­wij­ken zon­der groen
Olaf Prin­sen geeft ver­der aan geen woon­wij­ken meer te wil­len ont­wik­ke­len met te wei­nig groen.  “Dit levert pro­ble­men op, omdat er bij­voor­beeld geen speel­plek­ken zijn voor de kin­de­ren of van­we­ge de hoge tem­pe­ra­tu­ren tij­dens war­me zomer­da­gen, zoge­naam­de hit­te­stress. Wij­ken zon­der groen bren­gen op de lan­ge­re ter­mijn meer kos­ten met zich mee. Je moet daar­om de kos­ten en baten van groen al voor­af­gaand van het pro­ject in kaart bren­gen. Dan pas kun je ver­stan­di­ge beslis­sin­gen nemen.”

In het maga­zi­ne leest u over TEEB Stad inter­views met:
— Henk Kuij­pers, stra­te­gisch advi­seur open­ba­re ruim­te van de gemeen­te Apel­doorn, over TEEB Stad alge­meen
— Ursu­la Kir­ch­hol­tes van inge­ni­eurs­be­drijf Wit­te­veen + Bos over het reken­mo­del
— Maartje Schol­ten, pro­ject­lei­der bij de gemeen­te Delft over Groen­blauw, een plan dat woning­bouw, water­ber­ging en de aan­leg van groen com­bi­neert.

Acti­vi­tei­ten 2012 TEEB Stad en Groen Loont!
De acti­vi­tei­ten bestaan uit:
— Bericht­ge­ving op de web­si­te www.degroenestad.nl
— Twee­we­ke­lijk­se digi­ta­le nieuws­brief
— Soci­al media
— Pers­com­mu­ni­ca­tie
— Maga­zi­ne De Groe­ne Stad — dat in 2012 vier keer ver­schijnt – zal uit­ge­breid bericht wor­den over de eco­no­mi­sche waar­de van groen.
— Sym­po­sia en work­shops

Publi­ca­tie met reken­mo­del­len
Nadat alle casus­sen zijn getoetst door het reken­in­stru­ment wordt deze infor­ma­tie gebun­deld in een publi­ca­tie. Het doel is om aan de hand van deze infor­ma­tie het reken­in­stru­ment bekend te maken bij bedrijfs­le­ven, over­heid, onder­wijs, ken­nis­or­ga­ni­sa­ties et cete­ra.

Par­ti­ci­pan­ten TEEB Stad
— Elf gemeen­ten (Alme­lo, Amster­dam, Apel­doorn, Delft, Den Haag, Deven­ter, Eind­ho­ven, Haar­lem, Heer­len, Rot­ter­dam en Zwol­le)
— Twee minis­te­ries (minis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken, Land­bouw en Inno­va­tie en minis­te­rie van Infra­struc­tuur en Mili­eu)
— Inge­ni­eurs­bu­reau Witteveen+Bos
— Groen Loont (de par­ti­ci­pan­ten van Groen Loont zijn Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC), ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bou­wen met Groen en Glas).

Maga­zi­ne opvra­gen »