Groen loont, juist ook in eco­no­misch min­de­re tij­den

Groen gekop­peld aan bebou­wing levert een hoge­re kwa­li­teit en een bete­re leef­baar­heid. De bouw­we­reld en de gemeen­te­lij­ke groen­amb­te­na­ren heb­ben elkaar dus nodig. Daar­over zijn Roel den Dik­ken van de gemeen­te Eind­ho­ven en Wil­lem Wee­da van bouw­on­der­ne­ming BAM/Mostert De Win­ter het roe­rend met elkaar eens. „Als je in deze eco­no­mi­sche reces­sie hui­zen of een bedrij­ven­ter­rein wilt ver­ko­pen dan moet je kwa­li­teit leve­ren want men­sen heb­ben het voor het kiezen’’, stelt Den Dik­ken.

Tij­dens het lezin­gen­pro­gram­ma De Groe­ne Och­tend op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te in Hou­ten toon­den bei­de spre­kers ieder van­uit hun eigen invals­hoek aan dat groen loont.

Func­ti­o­neel inzet­ten van groen
Wil­lem Wee­da, mana­ger bij BAM/Mostert De Win­ter, leg­de daar­bij de nadruk op het func­ti­o­neel inzet­ten van groen in de bouw en toon­de daar­van ver­schil­len­de voor­beel­den. Een dak­tuin is niet alleen mooi, maar ver­lengt tevens de levens­duur van de dak­be­dek­king, fun­geert als water­ber­ger en ver­hoogt de waar­de van onroe­rend goed.
 
Lang­du­ri­ge con­trac­ten
Essen­ti­eel bij het rea­li­se­ren van func­ti­o­neel tech­nisch groen in een bouw­om­ge­ving is dat er lang­du­ri­ge con­trac­ten wor­den opge­steld, vindt Wee­da. “Vroeger waren we de snel­le jon­gens in strak­ke pak­ken en gin­gen we na de bouw snel weer weg. Maar om met groen kwa­li­teit te berei­ken, is het nood­za­ke­lijk dat het beheer niet ach­ter­blijft. Gemeen­ten zou­den daar­om hun rea­li­sa­tie- en beheer­bud­get­ten moe­ten koppelen.”

Nood­za­ke­lijk om in groen te inves­te­ren
Roel den Dik­ken, pro­gram­ma­lei­der Groen van de gemeen­te Eind­ho­ven, her­kent zich in het stre­ven naar kwa­li­teit. Het is geble­ken dat ken­nis­wer­kers en high­tech­be­drij­ven een aan­trek­ke­lij­ke woon- en werk­om­ge­ving met groen op prijs stel­len. Wil Eind­ho­ven een eco­no­mi­sche top­re­gio blij­ven dan is het nood­za­ke­lijk om te inves­te­ren in de groe­ne ruim­te, is Dik­kens over­tui­ging. In het pro­gram­ma Green­s­pots Relo­a­ded schenkt

Extra aan­dacht voor ver­groe­ning bin­nen­stad
Eind­ho­ven daar­om extra aan­dacht aan de ver­groe­ning van de bin­nen­stad. En bij de ont­wik­ke­ling van Lan­de­lijk Strijp, een onder­deel van Brain­port Ave­nue ten noord­wes­ten van Eind­ho­ven, wor­den high­tech­be­drij­ven zoda­nig in de omge­ving inge­past dat ver­ster­king van het land­schap plaats­vindt. Mid­dels bere­ke­nin­gen liet Den Dik­ken zien dat groen geen kos­ten­post is, maar een inves­te­ring, zoals onder meer deze bere­ke­ning laat zien van Stads­park Fens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cam­pag­ne Groen Loont
Groen Loont! is de cam­pag­ne van Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH), Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum (HIC), ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bou­wen met Groen en Glas, die de baten van het groe­ne pro­duct onder de aan­dacht brengt. Het doel is tegen­wicht te bie­den aan de bezui­ni­gings­plan­nen op de aan­leg en het beheer van het open­baar groen. Meer infor­ma­tie over Groen Loont! vindt u hier »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.