Groen Loont met TEEB Stad

De groe­ne stad loont op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied. Dit blijkt uit de resul­ta­ten van het onder­zoek dat ten grond­slag ligt aan de publi­ca­tie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een alge­he­le con­clu­sie die naar aan­lei­ding van dit prak­tijk­on­der­zoek geno­men kan wor­den, is dat de maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maat­schap­pe­lij­ke kos­ten.

TEEB Stad

- Maat­schap­pe­lij­ke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kos­ten » [nieuws­be­richt]

- Kamer­brief over rap­port TEEB Stad »

- Publi­ca­tie Groen Loont met TEEB Stad »

- TEEB Stad, hand­lei­ding bij het reken­in­stru­ment voor de baten van natuur en water­maat­re­ge­len »

- Boek Groen Loont met TEEB Stad opvra­gen »

- Case Alme­lo: Stu­ren op onder­grond­ba­ten in het plan­pro­ces voor de Alme­lo­se bin­nen­stad »

- Case Rot­ter­dam: De baten van meer natuur en water in Stads­ha­vens Rot­ter­dam »

- Kor­te samen­vat­tin­gen van TEEB cases vindt u op: www.omgevingseconomie.nl. Hier vindt u onder meer de samen­vat­tin­gen van ande­re cases.

TEEB Stad, iets voor uw gemeen­te of bedrijf?
- Wilt u de baten van natuur en water ook mee­ne­men in het plan­pro­ces van uw con­cre­te case? Start met een baten­werk­ses­sie. We enthou­si­as­me­ren uw collega’s over het mee­ne­men van natuur en water­ba­ten door het spe­len van het ‘Baten­spel’. Daar­na laten we zien hoe baten zijn mee­ge­no­men in enke­le best prac­ti­se cases om ver­vol­gens samen uw case te behan­de­len. U kunt uw case indie­nen bij de CoP TEEB-Stad via h.kuijpers@apeldoorn.nl (055–5801742) of u.kirchholtes@witteveenbos.nl (0627169791).

TEEB Gezond­heid

- Inves­te­ren in groe­ne stad goed voor gezond­heid en gezond­heids­bud­get » [nieuws­be­richt]

- TEEB-rap­port: Groen, gezond en pro­duc­tief »