Alles over de Cam­pag­ne Groen Loont!

Veel gemeen­ten zien zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen en het open­baar groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen Loont gestart. Met dit ini­ti­a­tief wil­len ze gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woningbouwcoöperaties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers infor­me­ren over de eco­no­mi­sche waar­de van het groen.

De ini­ti­a­tief­ne­mers (Plant Publi­ci­ty Hol­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum, ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bomenstich­ting) vin­den dat zorg­vul­dig moet wor­den omge­gaan met het groe­ne kapi­taal dat in de afge­lo­pen jaren is opge­bouwd. Het uit­gangs­punt is dat groen een inves­te­ring is op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied, die zich­zelf terug­ver­dient.

Bro­chu­re
Om dat aan te tonen, heeft ken­nis­cen­trum Tri­ple E in opdracht van Groen Loont de eco­no­mi­sche waar­de van het groen aan de hand van aller­lei Neder­land­se voor­beel­den uit­ge­werkt in het boek Groen Loont. Op een pos­ter zijn de belang­rijk­ste waar­den gevi­su­a­li­seerd voor een fic­tie­ve groe­ne stad.
Down­lo­a­den Boek Groen Loont »

Pos­ter (wan­neer u met de muis over een cij­fer gaat, ver­schijnt de eco­no­mi­sche waar­de).
Down­lo­a­den Pos­ter Groen Loont »