Lei­den krijgt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein op Lam­mer­markt

Het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders heeft van­daag het Uit­voe­rings­be­sluit Her­in­rich­ting open­ba­re ruim­te Lam­mer­markt en Nieu­we Bees­ten­markt en ver­nieu­wing Valk­brug vast­ge­steld. Het doel van het Uit­voe­rings­be­sluit is om van de Lam­mer­markt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein te maken, met molen De Valk als icoon. In de plan­nen staat dat de Nieu­we Bees­ten­markt en de Molen­werf een […]

Gemeen­ten wer­ken samen aan ‘Bloem­rij­ke ber­men’

Een acht­tal gemeen­ten uit de Leid­se regio en Stich­ting Land van Wijk en Wou­den wer­ken samen aan een net­werk van bloem­rij­ke ber­men in stad en dorp. Om bloem­rij­ke ber­men te rea­li­se­ren, han­te­ren de gemeen­ten onder ande­re een ander maai- en zaai­be­leid. Het mag alle­maal wat wil­der en ‘min­der aan­ge­harkt’. Er wor­den ver­schil­len­de bloem- en plan­ten­soor­ten […]

Sin­gel­park Lei­den wordt het lang­ste park van Neder­land

Lei­den wil de his­to­ri­sche sin­gel­rand die rond­om de bin­nen­stad ligt ont­wik­ke­len tot het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land: het Sin­gel­park. De ruim zes kilo­me­ter lan­ge ves­tings­in­gel moet een aan­een­ge­slo­ten groe­ne long om de bin­nen­stad wor­den waar je kunt wan­de­len, fiet­sen, varen, spor­ten, schaat­sen, natuur en cul­tuur bele­ven, pick­nic­ken, spe­len en nog veel meer. […]

1000 extra bomen in Lei­den

Wet­hou­der Frank de Wit (Onder­wijs, Sport en Mili­eu) van de gemeen­te Lei­den heeft beloofd dat er heel wat bomen bij komen in zijn stad. Eind 2013 moe­ten er onge­veer 1000 bomen extra geplant zijn. In het Groen­ac­tie­plan is vast­ge­legd dat voor elke gekap­te boom een nieu­we geplant moet wor­den. Lees het vol­le­di­ge bericht » Bron:uni­tyfm

Lei­den finan­ciert bomen voor groen school­plein

Op de basis­school Arca­de in Lei­den wor­den van­daag onder meer drie moer­bei­bo­men (Morus) geplant. Deze bomen zijn gefi­nan­cierd door de gemeen­te Lei­den, deze aan­plant past bin­nen het 1000 bomen­plan. Fonds 1818 is al gerui­me tijd bezig met het pro­ject groe­ne school­plei­nen, www.groeneschoolpleinen.nl en er zijn een aan­tal scho­len in Lei­den die mee doen met dit pro­ject. Zo ook […]

Stadslab Lei­den helpt met Sin­gel­park

Het Sin­gel­park Lei­den moet het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land wor­den. Dat vindt Stadslab Lei­den, een denk­tank van 400 betrok­ken cre­a­tie­ve pro­fes­si­o­nals uit Lei­den. Stadslab wil mee­hel­pen om de ambi­ties te ver­we­zen­lij­ken. Een spe­ci­aal voor het pro­ject gefor­meerd team heeft daar­om aan­ge­bo­den om samen met de gemeen­te Lei­den een inter­na­ti­o­na­le design­com­pe­ti­tie uit te […]

Gro­te natuur­speel­plaats opge­le­verd in Lei­den

Naast de Open­ba­re Basis­school Wou­ter­tje Pie­ter­se in Lei­den is een bij­zon­der gro­te natuur­speel­plaats van 2400 m² opge­le­verd. De speel­tuin is ont­wor­pen door design­stu­dio Van Gin­ne­ken en is o.a. één van de geno­mi­neer­den voor de voor de Prijs­vraag van Groe­ne Speel­plek­ken. Het ont­werp is mede tot stand geko­men door een actie­ve inbreng van de scho­lie­ren en […]

Lei­den plant 1.000 extra bomen

Wet­hou­der Pie­ter van Woen­sel van Lei­den gaf onlangs de aftrap voor het plan­ten van 1.000 extra bomen in de gemeen­te Lei­den. De wet­hou­der plant­te een gro­te Vleu­gel­noot (Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia) aan de Jan van Hout­ka­de als eer­ste van de 1.000 bomen die vol­gens het Groen­ac­tie­plan geplant wor­den. Groe­ne­re stad­Door het plan­ten van 1.000 extra bomen wordt […]

Debat­avond groen en bereik­baar­heid in Lei­den

De poli­tie­ke par­tij Stem Terug orga­ni­seert op woens­dag­avond 24 febru­a­ri  een poli­tie­ke debat­avond over groen en bereik­baar­heid. Vol­gens Stem Terug zijn bei­de onder­wer­pen onlos­ma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den. Vol­gens de par­tij wil­len de bur­gers in een groe­ne stad wonen en daar­bij vin­den ze het ook belang­rijk dat ze zon­der omwe­gen en ver­tra­ging hun woon- of werk­be­ste­ming […]

De Kauk­asi­sche vleu­gel­noot heeft de X‑factor in Lei­den

Wet­hou­der John Steegh van de gemeen­te Lei­den heeft vori­ge week de Kauk­asi­sche vleu­gel­noot  ((Pter­o­ca­rya fraxi­ni­fo­lia) in park ’t Plant­soen gehul­digd als de Leid­se win­naar van de ‘Wel­ke boom heeft de X‑factor?’-verkiezing. Met 160 stem­men kwam de vleu­gel­noot als win­naar uit de bus. Op de twee­de plaats is de rode beuk geëindigd van begraaf­plaats Groe­nes­teeg (83 […]