Stadslab Lei­den helpt met Sin­gel­park

Het Sin­gel­park Lei­den moet het lang­ste, mooi­ste en span­nend­ste stads­park van Neder­land wor­den. Dat vindt Stadslab Lei­den, een denk­tank van 400 betrok­ken cre­a­tie­ve pro­fes­si­o­nals uit Lei­den.

Stadslab wil mee­hel­pen om de ambi­ties te ver­we­zen­lij­ken. Een spe­ci­aal voor het pro­ject gefor­meerd team heeft daar­om aan­ge­bo­den om samen met de gemeen­te Lei­den een inter­na­ti­o­na­le design­com­pe­ti­tie uit te schrij­ven, fond­sen en spon­sors te wer­ven, een vrien­den­ver­e­ni­ging op te zet­ten en een com­mu­ni­ca­tie­cam­pag­ne te ont­wik­ke­len.

Vol­op kan­sen om Lei­den op de kaart te zet­ten
“We zijn blij dat de gemeen­te het plan heeft opge­pakt om een park met een door­gaan­de Sin­gel­pro­me­na­de langs de sin­gels aan te leg­gen”, aldus Jeroen Maters, coördinator van het Stadslab-pro­ject­team. “We zien vol­op kan­sen om onze stad daar­mee nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal op de kaart te zet­ten en eco­no­mi­sche winst te boe­ken. Naast de belang­rij­ke rol die het park heeft en kan krij­gen als groe­ne, recre­a­tie­ve omge­ving voor omwo­nen­den en ande­re inwo­ners van de stad.”

Meer infor­ma­tie

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.