Gemeen­ten wer­ken samen aan ‘Bloem­rij­ke ber­men’

Een acht­tal gemeen­ten uit de Leid­se regio en Stich­ting Land van Wijk en Wou­den wer­ken samen aan een net­werk van bloem­rij­ke ber­men in stad en dorp. Om bloem­rij­ke ber­men te rea­li­se­ren, han­te­ren de gemeen­ten onder ande­re een ander maai- en zaai­be­leid. Het mag alle­maal wat wil­der en ‘min­der aan­ge­harkt’. Er wor­den ver­schil­len­de bloem- en plan­ten­soor­ten inge­zaaid en in plaats van maai­ma­chi­nes wor­den scha­pen inge­zet om de ber­men op natuur­vrien­de­lij­ke wij­ze te behe­ren.
Bio­di­ver­se ber­men
De berm is een uit­ste­ken­de plek voor plan­ten en die­ren om voed­sel te vin­den en zich te nes­te­len. En als al die plek­ken met elkaar wor­den ver­bon­den, kan de leven­de natuur zich ver­der ver­sprei­den. Deze ‘groe­ne snel­we­gen’ zijn bij­voor­beeld essen­ti­eel voor een gezon­de bij­en­stand en uit­ein­de­lijk dus voor onze voed­sel­voor­zie­ning. Boven­dien biedt een bloem­rij­ke berm een mooi decor voor recre­a­tie in de regio.
Doel­stel­ling van de Stich­ting Land van Wijk en Wou­den, is om een zoveel moge­lijk aan­een­ge­slo­ten net­werk te rea­li­se­ren (40 kilo­me­ter) van eco­lo­gisch beheer­de ele­men­ten in de Leid­se Omme­lan­den. Het accent zal lig­gen op ber­men langs recre­a­tie­ve rou­tes.
Adop­teer een berm
Voor wie het leuk vindt, bestaat de moge­lijk­heid om samen met men­sen uit de buurt een berm te adop­te­ren. De gemeen­ten wer­ken hier­voor samen met vrij­wil­li­gers­groe­pen die de bloem­rij­ke ber­men moni­to­ren. Zij hou­den bij­voor­beeld bij hoe­veel plan­ten­soor­ten erbij komen. Kijk op www.landvanwijkenwouden.nl voor con­tact­adres­sen van de vrij­wil­li­gers­groe­pen.
 
 
Bron: Stich­ting Land van Wijk en Wou­den