Chris­ten­Unie Lei­den pleit voor meer stads­groen in haar ver­kie­zings­pro­gram­ma

Chris­ten­Unie heeft afge­lo­pen week haar ver­kie­zings­pro­gram­ma gepre­sen­teerd en hier­in staat onder meer dat de par­tij meer stads­groen wil. De par­tij wil dit bewerk­stel­li­gen door mid­del van de aan­leg dak- en gevel­tuin­tjes, parkjes in de wij­ken en vei­li­ge speel­plek­ken.

In haar pro­gram­ma heeft de par­tij het hoofd­stuk ‘Ruimte voor groen en wonen’ opge­no­men. Hier­in staat het vol­gen­de:
“De Chris­ten­Unie heeft hart voor groen en kiest voor het behoud van groen in en om de stad. We zijn tegen het aan­leg­gen van nieu­we bedrij­ven­ter­rei­nen. Ver­ou­der­de ter­rei­nen die­nen eerst te wor­den opge­knapt.”

De Groe­ne Stad gedach­te in pro­gram­ma
“In Lei­den is de beschik­ba­re open­ba­re ruim­te beperkt. De kwa­li­teit van onze leef­om­ge­ving wordt sterk bepaald door de hoe­veel­heid open­baar groen en de speel­plek­ken voor kin­de­ren in de stad. Wei­lan­den, kin­der­boer­de­rij­en, par­ken, speel­plaat­sen en plant­soe­nen zijn goed voor het wel­be­vin­den van de bewo­ners. Daar­om is voor de Chris­ten­Unie de Oost­vliet­pol­der de grens van het Groe­ne Hart. Ook heb­ben we een ver­ant­woor­de­lijk­heid voor een pret­tig leef­kli­maat en een schoon mili­eu, ook voor toe­kom­sti­ge gene­ra­ties. De Chris­ten­Unie wil groen en groen gedrag sti­mu­le­ren en vindt dat de over­heid hier­in het voor­beeld moet geven.”

Bron:
Chris­ten­Unie Lei­den