Gro­te natuur­speel­plaats opge­le­verd in Lei­den

Naast de Open­ba­re Basis­school Wou­ter­tje Pie­ter­se in Lei­den is een bij­zon­der gro­te natuur­speel­plaats van 2400 m² opge­le­verd. De speel­tuin is ont­wor­pen door design­stu­dio Van Gin­ne­ken en is o.a. één van de geno­mi­neer­den voor de voor de Prijs­vraag van Groe­ne Speel­plek­ken. Het ont­werp is mede tot stand geko­men door een actie­ve inbreng van de scho­lie­ren en buurt­be­wo­ners.

De voor­be­rei­ding is bij­zon­der inten­sief geweest. De kin­de­ren van de basis­school pro­du­ceer­den zo’n 400 teke­nin­gen met daar­op hun eigen ide­a­le speel­plaats. Susan­ne van Gin­ne­ken coördineerde deze inspraak­pro­ce­du­re: “Het is opval­lend dat op slechts 2 van de 400 teke­nin­gen geen water voor kwam en dat kin­de­ren het liefst geen straat­te­gels in het ont­werp zien.”

Meer infor­ma­tie
Lees het vol­le­di­ge bericht op Pretwerk.nl »

 

 

 


B
ron:
Pret­werk

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.