Lei­den krijgt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein op Lam­mer­markt

Het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders heeft van­daag het Uit­voe­rings­be­sluit Her­in­rich­ting open­ba­re ruim­te Lam­mer­markt en Nieu­we Bees­ten­markt en ver­nieu­wing Valk­brug vast­ge­steld. Het doel van het Uit­voe­rings­be­sluit is om van de Lam­mer­markt een groen cul­tuur- en eve­ne­men­ten­plein te maken, met molen De Valk als icoon. In de plan­nen staat dat de Nieu­we Bees­ten­markt en de Molen­werf een opknap­beurt krij­gen en de Valk­brug wordt ver­nieuwd. De gemeen­te­raad moet nog goed­keu­ring geven, voor­dat de werk­zaam­he­den van start kun­nen gaan.
De gemeen­te is in gesprek met part­ners in de stad over hun idee­ën voor de orga­ni­sa­tie van acti­vi­tei­ten en eve­ne­men­ten op en rond het plein.
Wet­hou­der Paul Lau­dy (Bouw): “Op de Lam­mer­markt wordt nu vol­op gewerkt aan de bouw van de onder­grond­se par­keer­ga­ra­ge. Ook Muse­um De Laken­hal is gestart met de ver­bou­wing en res­tau­ra­tie. Naar ver­wach­ting kun­nen we in het najaar daad­wer­ke­lijk aan de slag met het inrich­ten van het plein. De wen­sen van omwo­nen­den en belang­heb­ben­den heb­ben we zo veel moge­lijk mee­ge­no­men. Het is immers ‘hun’ plein. We maken de Lam­mer­markt dus niet alleen ‘mooi’ maar ook ‘leuk’. Dit is een enor­me kwa­li­teits­im­puls voor de bin­nen­stad van Lei­den.”
bron: unity.nu