Werk mee aan de Duur­zaams­te Kilo­me­ter in Lei­den

In het gebied rond­om sta­ti­on Lei­den Cen­traal en de Schip­hol­weg is een trans­for­ma­tie gaan­de. Het is een com­plexe uit­da­ging om het gebied – waar dage­lijks meer dan 70.000 men­sen gebruik van maken – vóór 2025 te ver­an­de­ren in de Duur­zaams­te Kilo­me­ter van Neder­land. En toch is dát pre­cies wat we gaan doen. Hoe? 22 par­tij­en […]

Lei­den sluit zich aan bij De Groe­ne Stad Char­ta! Terug­blik op 15 maart het GOED-event in Lei­den.

Paul Dirk­se, Wet­hou­der Onder­wijs Sport & Duur­zaam­heid en Mar­cel Belt, pro­gram­ma­ma­na­ger Duur­zaam­heid van de gemeen­te Lei­den, Jeroen Haan van het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Hil­de Blank, kwartiermaker/stadsstedenbouwer Lei­den en de vijf-prak­­tijk­­ca­­se­hou­­ders open­den op don­der­dag 15 maart 2018 het GOED-event in de Leid­se Stads­ge­hoor­zaal. Aan het eind van het GOED-event onder­te­ken­de de wet­hou­der Dirk­se de Groe­ne Char­ta […]

Krijgt Lei­den de duur­zaams­te kilo­me­ter van Neder­land?

Ieder­een die werkt aan de stad heeft een belang­rij­ke rol om de stad gezond en leef­baar te maken en te hou­den. Hoe kun­nen zoveel moge­lijk par­tij­en betrok­ken wor­den bij de woon-en-duur­­zaam­heids­­op­­ga­­ve in Lei­den? Duur­zaam­heid cre­ë­ren is het the­ma op het GaGoed-Event op 15 maart in Lei­den! Op het Ga-Goed event wordt, in aan­loop naar de […]

Ga Groen in Lei­den op 15 maart a.s. want een Groe­ne Stad maak je samen! Komt u ook?

 Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waar­op meer dan 150 men­sen zich bui­gen over hoe we Lei­den gezon­der en leef­baar­der kun­nen maken. Hoe we samen kun­nen bou­wen aan een groe­ner Lei­den. Een dag met pre­sen­ta­ties, work­shops, prak­tijk cases en ruim gele­gen­heid om te net­wer­ken. Stads­ont­wik­ke­ling anno 2018! Op ‘Ga Groen’ ont­moe­ten pro­fes­si­o­nals […]

Gemeen­te ont­werpt gra­tis groe­ne tui­nen

De gemeen­te Lei­den ont­werpt op dins­dag­avond 9 febru­a­ri gra­tis tui­nen met min­der ste­nen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwo­ners van Lei­den wel­kom in de hal van het Stad­huis. De groe­nex­perts van de gemeen­te staan klaar om de geïn­te­res­seer­den te hel­pen met het ont­werp voor een groe­ne­re tuin die niet te veel onder­houd vergt. De eer­ste 25 […]

Gemeen­te Lei­den intro­du­ceert een nieu­we groe­ne aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving

De gemeen­te intro­du­ceert een nieu­we aan­pak voor het onder­houd van de leef­om­ge­ving. Uit­gangs­punt is dat de basis – stra­ten, stoe­pen, groen en speel­plek­ken — op orde is. Over­bo­dig straat­meu­bi­lair wordt weg­ge­haald. Zo ont­staat ruim­te voor ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners zelf, zoals het zelf­ont­wor­pen plein in de Meren­wijk: de Cli­vi­a­dal. “Het plein was een stuk­je ver­waar­loosd nie­mands­land. […]

Meer groe­ne daken in Lei­den

In Lei­den wordt het aan­leg­gen van groe­ne daken bevor­derd. De gemeen­te­raad stem­de in met een sub­si­die­re­ge­ling voor het aan­leg­gen van nieu­we groe­ne daken. Voor D66 was het belang­rijk dat er met dit voor­stel meer groe­ne daken komen in deze dicht­be­bouw­de en ver­steen­de stad. Groen dak Een groen dak is een dak dat begroeid is met […]

Gemeen­te Lei­den zoekt bomen voor op de Groe­ne Kaart

De gemeen­te Lei­den roept inwo­ners om bomen aan te mel­den voor de Groe­ne Kaart. Bomen op de Groe­ne Kaart heb­ben een bescherm­de sta­tus en mogen niet zon­der een ver­gun­ning gekapt worden.Tot en met 5 juni kan ieder­een bomen aan­mel­den voor de nieu­we Groe­ne Kaart 2016. Het gaat hier om alle bomen in de open­ba­re ruim­te […]

Gemeen­te Lei­den wil rege­ling voor groe­ne daken sub­si­die

De gemeen­te Lei­den wil een nieu­we rege­ling invoe­ren voor sub­si­dies voor het aan­leg­gen van nieu­we groe­ne daken. “We heb­ben in de afge­lo­pen jaren bij fond­sen gezien dat er steeds meer aan­vra­gen komen voor groe­ne daken”, aldus wet­hou­der duur­zaam­heid Frank de Wit. “Daar­om komen we nu met een apar­te rege­ling waar­door het mak­ke­lij­ker wordt voor Lei­de­na­ren […]

Gemeen­te Lei­den ziet het belang van groe­ne daken in

De gemeen­te Lei­den wil een nieu­we rege­ling invoe­ren voor sub­si­dies voor het aan­leg­gen van nieu­we groe­ne daken. “We heb­ben in de afge­lo­pen jaren bij fond­sen gezien dat er steeds meer aan­vra­gen komen voor groe­ne daken”, aldus wet­hou­der duur­zaam­heid Frank de Wit. “Daar­om komen we nu met een apar­te rege­ling waar­door het mak­ke­lij­ker wordt voor Lei­de­na­ren […]