Debat­avond groen en bereik­baar­heid in Lei­den

De poli­tie­ke par­tij Stem Terug orga­ni­seert op woens­dag­avond 24 febru­a­ri  een poli­tie­ke debat­avond over groen en bereik­baar­heid. Vol­gens Stem Terug zijn bei­de onder­wer­pen onlos­ma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den.

Vol­gens de par­tij wil­len de bur­gers in een groe­ne stad wonen en daar­bij vin­den ze het ook belang­rijk dat ze zon­der omwe­gen en ver­tra­ging hun woon- of werk­be­ste­ming kun­nen berei­ken. Tij­dens het debat wordt gedis­cus­si­eerd over manie­ren om het groen in de stad te bespa­ren, ter­wijl het woon- werk­ver­keer ook efficiënt blijft.

De avond vindt plaats in de kan­ti­ne van Par­keer­ter­rein Haag­weg in Lei­den en begint om 20.00 uur.

Meer info over Stem Terug »


Bron:
Sleu­tel­stad