Gemeen­te Lei­den wil rege­ling voor groe­ne daken sub­si­die

De gemeen­te Lei­den wil een nieu­we rege­ling invoe­ren voor sub­si­dies voor het aan­leg­gen van nieu­we groe­ne daken. “We heb­ben in de afge­lo­pen jaren bij fond­sen gezien dat er steeds meer aan­vra­gen komen voor groe­ne daken”, aldus wet­hou­der duur­zaam­heid Frank de Wit.
“Daar­om komen we nu met een apar­te rege­ling waar­door het mak­ke­lij­ker wordt voor Lei­de­na­ren om een cofi­nan­cie­ring aan te vra­gen.” Deze rege­ling wordt eerst nog voor­ge­legd aan de gemeen­te­raad. Eer­der dit jaar intro­du­ceer­de de gemeen­te Amster­dam al zo’n plan.
Een groen dak kan bekleed zijn met bij­voor­beeld vet­plant­jes of gras­soor­ten. Vol­gens wet­hou­der Frank de Wit is het ver­groe­nen van daken goed voor een aan­tal ver­schil­len­de zaken. “Een groen dak is goed voor de lucht­kwa­li­teit in de stad, maar ook voor de iso­la­tie van je huis”, aldus De Wit. “Het is goed om een groen dak te heb­ben in onze ver­steen­de stad.”
Bron: appartementeneigenaar.nl