Meer groe­ne daken in Lei­den

In Lei­den wordt het aan­leg­gen van groe­ne daken bevor­derd. De gemeen­te­raad stem­de in met een sub­si­die­re­ge­ling voor het aan­leg­gen van nieu­we groe­ne daken. Voor D66 was het belang­rijk dat er met dit voor­stel meer groe­ne daken komen in deze dicht­be­bouw­de en ver­steen­de stad.
Groen dak
Een groen dak is een dak dat begroeid is met plan­ten. Dit heeft vele voor­de­len. Zo is er bete­re warm­te-iso­la­tie, waar­door de ener­gie­re­ke­ning omlaag gaat maar het ook in de zomer koe­ler blijft. Ook zorgt de beplan­ting dat een dak tot drie keer lan­ger mee­gaat. Daar­bij ziet het er ook mooi­er uit. Het is daar­mee een mooi voor­beeld voor een groe­ner en duur­za­mer Lei­den.
Sub­si­die­re­ge­ling
Voor het aan­leg­gen van een groen dak wordt €25,- per vier­kan­te meter ver­goed door de gemeen­te. Hier­bij geldt een maxi­mum­ver­goe­ding tot €15.000,- per dak, zodat het sub­si­die­bud­get niet in één keer opge­slokt wordt door gro­te afne­mers. De sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken was tevens het afslui­ten­de voor­stel dat door D66-wet­hou­der Frank de Wit ver­de­digd is in de Leid­se gemeen­te­raad.
Kijk hier voor meer infor­ma­tie over de Duur­zaam­heids­agen­da 2016–2020