Werk mee aan de Duur­zaams­te Kilo­me­ter in Lei­den

In het gebied rond­om sta­ti­on Lei­den Cen­traal en de Schip­hol­weg is een trans­for­ma­tie gaan­de. Het is een com­plexe uit­da­ging om het gebied – waar dage­lijks meer dan 70.000 men­sen gebruik van maken – vóór 2025 te ver­an­de­ren in de Duur­zaams­te Kilo­me­ter van Neder­land. En toch is dát pre­cies wat we gaan doen.
Hoe?
22 par­tij­en teke­nen een green deal. Door met elkaar samen te wer­ken in deze ‘coa­li­tie van ambi­tie’ wordt de ver­duur­za­ming van de gebieds­ont­wik­ke­ling van het Sta­ti­ons­ge­bied en de Schip­hol­weg ver­sneld. Maar liefst 22 par­tij­en zet­ten hun hand­te­ke­ning onder een Green Deal en star­ten met 6 kans­rij­ke busi­ness cases.
Sluit je ook aan en doe mee!
De eer­ste mijl­paal heb­ben we al bereikt met elkaar. Op 6 juni teken­den 22 par­tij­en De Green Deal.
Al deze par­tij­en nemen ver­ant­woor­de­lijk­heid, gaan voor­op in ver­duur­za­ming en zijn zich bewust van de voor­beeld­func­tie. Ze wer­ken samen en zien deze samen­wer­king als de bes­te manier om ver­duur­za­ming te ver­snel­len én hier geza­men­lijk eco­no­misch van te pro­fi­te­ren. Deze uit­gangs­pun­ten vor­men de basis voor suc­ces­vol­le samen­wer­king:

  • Publiek / pri­va­te samen­wer­king (elkaar hel­pen en ver­ster­ken)
  • Vraag gestuurd wer­ken (oplos­sin­gen voor con­cre­te pro­ble­men) •
  • Een posi­tie­ve busi­nes­sca­se (duur­zaam­heid en eco­no­misch han­de­len komen samen)
  • We laten zien wat we doen en dra­gen dit actief uit
  • We orga­ni­se­ren bottom up (met een onaf­han­ke­lij­ke pro­ces­be­ge­lei­der als aan­ja­ger)
  • We wer­ken vol­gens ‘fair use poli­cy’ en ver­bin­den ons meer­ja­rig

Lees alles over de Duur­zaams­te Kilo­me­ter van Neder­land.