Lei­den sluit zich aan bij De Groe­ne Stad Char­ta! Terug­blik op 15 maart het GOED-event in Lei­den.


Paul Dirk­se, Wet­hou­der Onder­wijs Sport & Duur­zaam­heid en Mar­cel Belt, pro­gram­ma­ma­na­ger Duur­zaam­heid van de gemeen­te Lei­den, Jeroen Haan van het Hoog­heem­raad­schap van Rijn­land, Hil­de Blank, kwartiermaker/stadsstedenbouwer Lei­den en de vijf-prak­tijk­ca­se­hou­ders open­den op don­der­dag 15 maart 2018 het GOED-event in de Leid­se Stads­ge­hoor­zaal. Aan het eind van het GOED-event onder­te­ken­de de wet­hou­der Dirk­se de Groe­ne Char­ta met de Groe­ne Stad voor­zit­ter Henk Wes­ter­hof. Hier­door zet Lei­den zich­zelf neer als voor­hoe­de­ge­meen­te in het stre­ven naar ver­groe­ning van de Neder­land­se ste­de­lij­ke omge­ving.
Aan die onder­te­ke­ning was een sym­po­si­um voor­af­ge­gaan, geti­teld ‘Samen­wer­ken aan den Groe­ne Stad’. Daar­aan namen 200 ver­te­gen­woor­di­gers van woning­cor­po­ra­ties, ont­wik­ke­laars, bou­wers, advi­seurs, ont­wer­pers en gemeen­te­amb­te­na­ren actief deel. In twaalf work­shops en vijf prak­tijk­ca­ses kwa­men aller­lei moge­lijk­he­den langs — uit­da­gin­gen en valkui­len, die aan de orde kun­nen komen bij het stre­ven naar ste­de­lij­ke ver­groe­ning.
Tij­dens de ple­nai­re ses­sie, die werd afge­slo­ten met de onder­te­ke­ning van de Groe­ne Char­ta door wet­hou­der Dirk­se, wer­den afspra­ken en ande­re resul­ta­ten van de work­shops en de prak­tijk­ca­ses gepre­sen­teerd. De Stich­ting Groe­ne Stad ziet uit naar een vrucht­ba­re groe­ne samen­wer­king met de gemeen­te Lei­den.