Quicks­can geeft inzicht: hoe groen is mijn dorp, stad, regio, pro­vin­cie?

Als een gemeen­te (of een regio, een pro­vin­cie, of een land) één pri­mai­re ver­ant­woor­de­lijk­heid heeft, één kern­taak, dan is het wel de leef­baar­heid. Let­ter­lijk: Hoe geschikt en aan­trek­ke­lijk is een gebied of gemeen­schap om er te wonen en te wer­ken? Dat fun­da­men­te­le begrip ‘leef­baar­heid’ ver­dwijnt nog wel­eens naar de ach­ter­grond, in ach­te­lo­ze dis­cus­sies over pri­o­ri­tei­ten […]

Lan­ce­ring tool De Gezon­de Stad

Het inge­­ni­eurs- en advies­bu­reau Mova­res gebruik­te het eve­ne­ment Futu­re Green City om zijn nieu­we tool te lan­ce­ren: De Gezon­de Stad. Vol­gens ste­den­bouw­kun­di­ge Nico­le van der Waart biedt deze tool ste­den hulp om hun gebouw­de omge­ving ook leef­baar te hou­den. “Steeds meer men­sen trek­ken naar de ste­den toe. Dit gaat ech­ter ten kos­te van de gezond­heid, […]

Groe­ne Poort in teken van leef­ba­re duur­za­me ste­den

Euro­pa inves­teert in natuur­op­los­sin­gen “In Brus­sel pra­ten we niet alleen over leef­ba­re, duur­za­me ste­den, we inves­te­ren er ook in”. Dat zei gast­spre­ker Kurt Van­den­berg­he gis­te­ren tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst in Den Haag. Van­den­berg­he is Direc­teur Cli­ma­te Acti­on and Resour­ce Effi­ci­en­cy bij de Euro­pe­se Com­mis­sie. In het kader van Hori­zon 2020 heeft de Euro­pe­se Com­mis­sie een […]

Groe­ne Stad op Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst”

De toe­komst van de mens­heid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toe­komst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplos­sin­gen te vin­den voor toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen op het gebied van mobi­li­teit, ener­gie, bestuur­baar­heid en leef­baar­heid? Deze vra­gen staan cen­traal op de Neder­­lands-Fran­­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst” die […]

Ste­de­lijk groen voor leef­baar­heid

Ste­den zijn kwets­baar voor de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring. Het ver­gro­ten van de kli­maat­be­sten­dig­heid van ste­den is het meest effi­ci­ënt bij veel rela­tief klei­ne en loka­le maat­re­ge­len. Die kun­nen vaak tege­lij­ker­tijd met groot onder­houd of reno­va­ties wor­den uit­ge­voerd. Dat blijkt uit het deze week ver­sche­nen eind­rap­port van het onder­zoek­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities. Cli­ma­te Proof Cities (CPC) […]

Park in de Mil­linx­buurt ver­be­tert mede de leef­baar­heid

“De Mil­linx­buurt ligt er fysiek fan­tas­tisch bij” Jur­gen Hoog­en­doorn, soci­aal weten­schap­per en werk­zaam bij ont­wik­ke­lings­be­drijf Amster­dam, sprak na een bezoek in de Mil­linx­buurt vol lof over de Rot­ter­dam­se wijk. “Er is hier onge­lo­fe­lijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieu­we park heeft de buurt extra ‘lucht’ gege­ven. De Mil­linx­buurt in de Rot­ter­dam­se Tar­we­wijk ken­de begin jaren […]

Ver­be­te­ren leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie met groen

In 2012 start in Ede een pro­ject om de leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren door mid­del van groe­ne acti­vi­tei­ten in wij­ken waar dit extra aan­dacht ver­dient. De wijk Veld­hui­zen krijgt de pri­meur. Nu wordt onder­zocht wel­ke idee­ën en wen­sen er in de wijk leven en hoe groe­ne acti­vi­tei­ten hier­op aan kun­nen slui­ten. Begin 2012 maakt Het […]

Groe­ne­re Gent­se haven ver­be­tert de leef­baar­heid in Vlaam­se kanaal­dor­pen

Bedrij­ven, land­bou­wers, bewo­ners en over­heids­dien­sten wil­len de komen­de jaren de Vlaam­se Kanaal­zo­ne ver­groe­nen om zo de leef­baar­heid in de dor­pen te ver­be­te­ren. De betrok­ken par­tij­en onder­te­ken­den in juli het con­ve­nant Groen Raam­werk en het ECO2charter. De voor­bije jaren groei­de de Gent­se haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Ter­­neu­­zen. Hier­door dreig­de de leef­kwa­li­teit in de […]

Inves­te­ren in groen is inves­te­ren in leef­baar­heid

Bezui­ni­gen. Dat is het over­heer­sen­de the­ma van de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eer­ste de klos. En dat is onte­recht. Inves­te­rin­gen in sim­pe­le, dat wil zeg­gen onder­houds­vrien­de­lij­ke, en betaal­ba­re plan­nen als groe­ne daken, post­ze­gel­par­ken en natuur­speel­plek­ken dra­gen bij aan een leef­ba­re en duur­za­me woon­om­ge­ving en vor­men een sti­mu­lans voor […]

Groen ver­be­tert de leef­baar­heid

Het cen­tra­le onder­werp in de gedruk­te nieuws­brief van de Groe­ne Stad is ‘groen ver­be­tert de leef­baar­heid’. Bin­nen de her­struc­tu­re­rings­plan­nen die­nen bomen en strui­ken niet alleen als mooie aan­kle­ding van de buurt, maar ver­vul­len ze een bre­der doel: groen wordt als mid­del inge­zet om de soci­a­le bin­ding in de wijk te ver­ho­gen. In de nieuws­brief ver­telt […]