Berichten

Als een gemeente (of een regio, een provincie, of een land) één primaire verantwoordelijkheid heeft, één kerntaak, dan is het wel de leefbaarheid. Letterlijk: Hoe geschikt en aantrekkelijk is een gebied of gemeenschap om er te wonen en te werken? Dat fundamentele begrip ‘leefbaarheid’ verdwijnt nog weleens naar de achtergrond, in achteloze discussies over prioriteiten in het overheidsbeleid. Maar een bestuur dat zich bewust is van die kerntaak zorgt ervoor dat het in elk geval weet hoe het ervoor staat, met de kwaliteit, de leefbaarheid – dus met het ‘groen’, de duurzaamheid.
Vervolgens zal men bij elke stap die wordt gezet in het omgevingsbeheer, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van ruimtelijke projecten, moeten zorgen dat de consequenties van die projecten voor de leefomgeving duidelijk in beeld zijn. Dat is trouwens een verplichting die de nieuwe Omgevingswet ons oplegt.
NL Greenlabel, bekend onder meer van de tv-tuinman Lodewijk Hoekstra, biedt een handvat aan, voor het in beeld brengen van de uitgangssituatie: hoe staan we ervoor, als het gaat om leefbaarheid? Deze ‘Quickscan’ kan dienen als instrument, bij de start van een nieuw project, maar ook als eerste stap bij het schrijven van een Omgevingsvisie, zoals elke gemeente die zal moeten ontwikkelen. Een gemeente zal duidelijk met de omgevingsvisie moeten aangeven hoe te komen tot een duurzame aantrekkelijke leefomgeving en welke kansen er zijn om te komen tot een integrale visie. Daarbij is het van groot belang dat je duurzaamheid ook meetbaar kunt maken, aldus Lodewijk. Op die manier wordt het pas echt mogelijk om van een visie tot en met realisatie en beheer ook thema’s als landschap, ecologie en gezondheid te borgen. Dit kan tegenwoordig makkelijker met bijvoorbeeld een NL Gebiedslabel, waarbij je ook de bewijslast creëert voor de aantoonbare verbetering van de leefomgeving.
 

Het ingenieurs- en adviesbureau Movares gebruikte het evenement Future Green City om zijn nieuwe tool te lanceren: De Gezonde Stad.
Volgens stedenbouwkundige Nicole van der Waart biedt deze tool steden hulp om hun gebouwde omgeving ook leefbaar te houden. “Steeds meer mensen trekken naar de steden toe. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de gemiddelde levensverwachting in steden lager en neemt het aantal (chronische) zieken toe.”
De tool De Gezonde Stad kan steden hulp bieden bij een gezonde inrichting, geeft ze aan. “Hierbij zijn 3 aspecten van belang: een gezonde omgeving, een gezonde levensstijl en welbevinden.” Volgens haar ligt de voornaamste oplossing in het groen. “Voeg natuur toe aan de stad op allerlei manieren. Zo beschikt de spoorwegoverkapping bij NS-station Barendrecht over een dakpark en ligt er een sportveld op het dak van de Amsterdamse studentencampus Amstelhome.”

Tijdens het evenement Future Green City stond de leefbare stad centraal. Het vond plaats van 24 tot en met 26 november in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch.
 
Bron: Duurzaamgebouwd

Europa investeert in natuuroplossingen
“In Brussel praten we niet alleen over leefbare, duurzame steden, we investeren er ook in”. Dat zei gastspreker Kurt Vandenberghe gisteren tijdens de Groene Poortbijeenkomst in Den Haag. Vandenberghe is Directeur Climate Action and Resource Efficiency bij de Europese Commissie. In het kader van Horizon 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw programma gelanceerd: ‘Nature Based Solutions in Renaturing the Cities’. Er is 250 miljoen euro beschikbaar voor grootschalige demonstratieprojecten.
Vandenberghe gaf aan dat de Europese Commissie ruim 20 jaar heeft geïnvesteerd in onderzoek naar onder andere biodiversiteit. “We hebben veel kennis opgedaan. Nu is het tijd die te kapitaliseren en te investeren in natuuroplossingen. Als we daar een Europese Agenda voor maken, kunnen we er schaalgrootte en reikwijdte aan geven en zo nog meer investeerders betrekken. We gaan dat doen samen met wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burgers.” Ook sprak Vandenberghe de hoop uit dat Nederland deze visie volgend jaar bij haar voorzitterschap van de Europese Unie zal ondersteunen.
Grootschalige aanpak
Het programma Nature Based Solutions is ontwikkeld door een expertgroep waaraan ook VHG-directeur Egbert Roozen heeft deelgenomen. Het plan beoogt een systematische aanpak, die niet alleen gericht is op technologische innovaties, maar ook nieuwe businessmodellen onderzoekt. Bovendien zal innovatie op bestuurlijk en regelgevend niveau nodig zijn. Verder richt het programma zich op het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden en op sociale innovaties.
Interessante spin-off
Met nadruk stelde Vandenberghe dat het programma tot doel heeft om nieuwe natuuroplossingen te ontwikkelen die Europees en zelfs mondiaal toepasbaar zijn. Ik voorspel dat dat veel interessante spin-off gaat opleveren, ook voor ondernemers in de Nederlandse groenbranche.”
Blij met Europa
Tweede Kamerlid Henk Leenders (PvdA) toonde zich verheugd over dit plan. “We zijn in Nederland niet altijd blij met Europa, maar het Europese natuurbeleid is beter dan het Nederlandse beleid ooit is geweest.” Leenders kondigde aan dat hij het Kabinet gaat bevragen over het Nature Based Solutions-rapport. Bovendien is hij van plan een initiatiefnota te maken om alle groene initiatieven in kaart te brengen die er momenteel in Nederland worden ontplooid.
Coalities
“Hier ligt een enorme kans die we samen moeten oppakken”, reageerde VHG-directeur Egbert Roozen. “Europa agendeert, wij kunnen het nationaal invullen en uitrollen. Ook op lokaal niveau kan men aanhaken. Laten we om tafel gaan en coalities vormen”
 


Beelden: Henk Snaterse fotografie

De toekomst van de mensheid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energie, bestuurbaarheid en leefbaarheid?

Deze vragen staan centraal op de Nederlands-Franse conferentie “De Stad van de Toekomst” die op donderdag 20 en vrijdag 21 november 2014 in Parijs plaatsvindt. Deze bijeenkomst van architecten, planologen, onderzoekers, ondernemers en bestuurders zal werken aan duidelijke antwoorden op vraagstellingen op het gebied van technologie, economie, planologie en bestuur. Een bijzonder aandeel aan de discussie is die van een geselecteerd aantal jonge talenten die aan de conferentie zullen deelnemen.
De Groene Stad zal vertegenwoordigd zijn op deze conferentie.
 

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden is het meest efficiënt bij veel relatief kleine en lokale maatregelen. Die kunnen vaak tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het deze week verschenen eindrapport van het onderzoekprogramma Climate Proof Cities.

Climate Proof Cities (CPC) heeft veel kennis opgeleverd om Nederlandse steden klimaatbestendig te maken, met een focus op hittestress en wateroverlast door piekbuien. De leerstoelgroepen Meteorologie en Luchtkwaliteit en Landschapsarchitectuur hebben samen met Alterra een prominente rol in het CPC-onderzoek gespeeld. ”Wij hebben een essentiële bijdrage geleverd aan het uitvoeren en analyseren van meteorologische metingen op alle schaalniveaus in de stad,” zegt mede-auteur Bert van Hove van Wageningen University. “Ook hebben wij belangrijke bedrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van weersmodellen om de invloed van het toekomstige klimaat op het weer tot op wijkniveau te voorspellen. Met metingen en modelsimulaties hebben we het huidige en toekomstige stadsklimaat voor Nederlandse steden in kaart gebracht en zijn we de processen die het klimaat en thermisch comfort in de stad bepalen beter gaan begrijpen.”

Stedelijk groen voor leefbaarheid

Essentieel in het CPC-project was ook de Wageningse inbreng met betrekking tot het ontwerp van stedelijk groen. Daarbij stond de vraag centraal: hoe kunnen we stedelijk groen zo effectief mogelijk inzetten om de leefbaarheid in de stad  onder een veranderend klimaat met meer hittestressdagen en extreme buien  te behouden? Daarnaast is Wageningen betrokken bij de ontwikkeling van handreikingen en hulpmiddelen voor beleidsmakers en stadsontwikkelaars: om het klimaatbestendig en water-robuust inrichten van de stad ‘handen en voeten’ te geven (www.ruimtelijkeadaptatie.nl).

Consortium universiteiten en kennisinstellingen

Het programma is uitgevoerd door een consortium van tien universiteiten en kennisinstellingen. Behalve uit Wageningen University en Alterra bestond het consortium uit TNO, Deltares, TU Eindhoven, TU Delft, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Unesco-IHE, KWR en de Universiteit van Amsterdam. Om antwoorden te geven op praktijkvragen is nauw samengewerkt met Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Arnhem, Rijswijk, Tilburg, Noord-Brabant, de STOWA, Hoogheemraadschap van Delfland, Waternet, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering.
Climate Proof Cities is onderdeel van het nationale onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat, mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 
Bron: Wageningen UR

“De Millinxbuurt ligt er fysiek fantastisch bij” Jurgen Hoogendoorn, sociaal wetenschapper en werkzaam bij ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, sprak na een bezoek in de Millinxbuurt vol lof over de Rotterdamse wijk. “Er is hier ongelofelijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieuwe park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven.

De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk kende begin jaren negentig forse problemen als achterstallig onderhoud, leegstand, overlast als gevolg van illegale kamerverhuur en drugsgerelateerde criminaliteit. Dankzij een integrale aanpak is het tij inmiddels voor een groot deel gekeerd.

Park geeft buurt extra ‘lucht’
Particuliere panden zijn opgeknapt, de woningcorporatie heeft woningen aangekocht, verbeterd en samengevoegd en intensief sociaal beleid heeft de leefbaarheid in de buurt sterk 
 verbeterd. Een nieuw park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven. Formeel is het fysieke onderdeel van de vernieuwing in het najaar van 2011 afgerond. Maar de buurt heeft nog steeds aandacht nodig, onder andere op sociaaleconomisch vlak.

Lees het volledige bericht op KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing »

Bron:
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

In 2012 start in Ede een project om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door middel van groene activiteiten in wijken waar dit extra aandacht verdient. De wijk Veldhuizen krijgt de primeur. Nu wordt onderzocht welke ideeën en wensen er in de wijk leven en hoe groene activiteiten hierop aan kunnen sluiten.
Begin 2012 maakt Het Groene Wiel, centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) van de gemeente Wageningen, samen met de gemeente Ede een keuze uit de verschillende activiteiten die met de bewoners in de wijk uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een buurttuin of met leerlingen van de basisschool de omgeving vergroenen. Ook een natuurontdektocht met jong en oud in het Proosdijpark behoort tot de mogelijkheden.
 
 
Bron:
Movisie
 

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter.

De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de kanaaldorpen (Desteldonk, Rieme en Doornzele)  te verminderen. Om de leefbaarheid op langere termijn te garanderen, worden overgangszones tussen de economische zones en de woonkernen ingericht als bos-, park-, natuur- en landbouwgebied. Na realisatie vervullen deze groene ruimten een bufferende functie, zowel visueel als door de filtering van geluid en fijn stof.

De natuur-, bos- en parkzones zullen in hoofdzaak door de overheid worden ingericht. Daarnaast zijn achttien landbouwers bereid de randen van hun percelen te voorzien van bomenrijen, houtkanten en heggen, die ze ook zelf gaan onderhouden. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding.

Lees ook bericht in de PZC of het persbericht.

 

Bezuinigen. Dat is het overheersende thema van de landelijke verkiezingen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eerste de klos. En dat is onterecht. Investeringen in simpele, dat wil zeggen onderhoudsvriendelijke, en betaalbare plannen als groene daken, postzegelparken en natuurspeelplekken dragen bij aan een leefbare en duurzame woonomgeving en vormen een stimulans voor de economische bedrijvigheid.

Om de burger te informeren over de meerwaarde van het openbaar groen heeft De Groene Stad een redactionele pagina geschreven voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen.

Groen is een levensbehoefte
Groen dichtbij huis is een levensbehoefte. Willen onze kinderen en kleinkinderen in leefbare steden opgroeien, dan is constante aandacht voor vergroening van de leefomgeving een voorwaarde.

 

 

 

Groen is stimulans voor de economie
Om de financiële crisis te boven te komen, wordt het ene na het andere bezuinigingsvoorstel gelanceerd door de politieke partijen. Het groen dreigt een van de eerste slachtoffers te worden. 
Groen is een kostenpost, is de redenering. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven het anders te willen. Ondanks de crisis blijft Amsterdam investeren in groen. Omdat inwoners grote waarde hechten aan ‘groen om de hoek’, draagt de gemeente bij aan de aanleg van zogenoemde postzegelparkjes. Ook is in Amsterdam gebleken dat bedrijven groen als een vestigingsfactor zien. Parken fungeren niet meer alleen als een plek om te ontspannen, maar zijn ook een werk- en ontmoetingsplek voor kenniswerkers. Groen is daarmee een stimulans voor de economie. Voor de hoofdstad een reden om het groen van de bezuinigingen te redden. Het is het immers dubbel en dwars waard.

Download:Lees de redactionele pagina ‘Investeren in groen is investeren in leefbaarheid »

Pagina opvragen:

Het centrale onderwerp in de gedrukte nieuwsbrief van de Groene Stad is ‘groen verbetert de leefbaarheid’. Binnen de herstructureringsplannen dienen bomen en struiken niet alleen als mooie aankleding van de buurt, maar vervullen ze een breder doel: groen wordt als middel ingezet om de sociale binding in de wijk te verhogen.

In de nieuwsbrief vertelt wethouder Lex Smeets van de gemeente Heerlen over de aanleg van pocketparken. De Zuid-Limburgse gemeente wil met deze parken de leefbaarheid van de wijk verbeteren. Smeets: “We geven met groen een positieve draai aan een negatieve ontwikkeling”.

Krachtwijk Osdorp
Groen is een belangrijk kenmerk van de Reimerswaalbuurt in Amsterdam Osdorp. Na de herstructurering van de buurt wordt het groen deels minder openbaar toegankelijk.

“Maar daar staat tegenover dat de pleinen en het buurtpark opnieuw ingericht worden zodat ze beter voldoen aan de behoeften van de bewoners”, vertelt Marjan Kootwijk, projectleider wijkaanpak en groenadviseur bij woningbouwcorporatie Ymere, in de nieuwsbrief.

Kwaliteitsnormen en omschrijvingen boomkwekerijproducten
Verder wordt er in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’. In dit boek zijn de algemeen geaccepteeerde en gebruikte kwaliteitsnormen over het boomkwekerijproduct opgenomen.