Ver­be­te­ren leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie met groen

In 2012 start in Ede een pro­ject om de leef­baar­heid en soci­a­le cohe­sie te ver­be­te­ren door mid­del van groe­ne acti­vi­tei­ten in wij­ken waar dit extra aan­dacht ver­dient. De wijk Veld­hui­zen krijgt de pri­meur. Nu wordt onder­zocht wel­ke idee­ën en wen­sen er in de wijk leven en hoe groe­ne acti­vi­tei­ten hier­op aan kun­nen slui­ten.
Begin 2012 maakt Het Groe­ne Wiel, cen­trum voor Natuur- en Mili­eu Edu­ca­tie (NME) van de gemeen­te Wage­nin­gen, samen met de gemeen­te Ede een keu­ze uit de ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten die met de bewo­ners in de wijk uit­ge­voerd kun­nen wor­den. Daar­bij kan gedacht wor­den aan het aan­leg­gen van een buurt­tuin of met leer­lin­gen van de basis­school de omge­ving ver­groe­nen. Ook een natuur­ont­dek­tocht met jong en oud in het Proos­dij­park behoort tot de moge­lijk­he­den.
 
 
Bron:
Movi­sie