Groen ver­be­tert de leef­baar­heid

Het cen­tra­le onder­werp in de gedruk­te nieuws­brief van de Groe­ne Stad is ‘groen ver­be­tert de leef­baar­heid’. Bin­nen de her­struc­tu­re­rings­plan­nen die­nen bomen en strui­ken niet alleen als mooie aan­kle­ding van de buurt, maar ver­vul­len ze een bre­der doel: groen wordt als mid­del inge­zet om de soci­a­le bin­ding in de wijk te ver­ho­gen.

In de nieuws­brief ver­telt wet­hou­der Lex Smeets van de gemeen­te Heer­len over de aan­leg van poc­ket­par­ken. De Zuid-Lim­burg­se gemeen­te wil met deze par­ken de leef­baar­heid van de wijk ver­be­te­ren. Smeets: “We geven met groen een posi­tie­ve draai aan een nega­tie­ve ont­wik­ke­ling”.

Kracht­wijk Osdorp
Groen is een belang­rijk ken­merk van de Rei­mers­waal­buurt in Amster­dam Osdorp. Na de her­struc­tu­re­ring van de buurt wordt het groen deels min­der open­baar toe­gan­ke­lijk.

“Maar daar staat tegen­over dat de plei­nen en het buurt­park opnieuw inge­richt wor­den zodat ze beter vol­doen aan de behoef­ten van de bewo­ners”, ver­telt Mar­jan Koot­wijk, pro­ject­lei­der wijkaan­pak en groen­ad­vi­seur bij woning­bouw­cor­po­ra­tie Yme­re, in de nieuws­brief.

Kwa­li­teits­nor­men en omschrij­vin­gen boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten
Ver­der wordt er in de nieuws­brief aan­dacht besteed aan het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrij­vin­gen van Boom­kwe­ke­rij­pro­duc­ten’. In dit boek zijn de alge­meen geac­cep­teeer­de en gebruik­te kwa­li­teits­nor­men over het boom­kwe­ke­rij­pro­duct opge­no­men.