Groe­ne Poort in teken van leef­ba­re duur­za­me ste­den

Euro­pa inves­teert in natuur­op­los­sin­gen
“In Brus­sel pra­ten we niet alleen over leef­ba­re, duur­za­me ste­den, we inves­te­ren er ook in”. Dat zei gast­spre­ker Kurt Van­den­berg­he gis­te­ren tij­dens de Groe­ne Poort­bij­een­komst in Den Haag. Van­den­berg­he is Direc­teur Cli­ma­te Acti­on and Resour­ce Effi­ci­en­cy bij de Euro­pe­se Com­mis­sie. In het kader van Hori­zon 2020 heeft de Euro­pe­se Com­mis­sie een nieuw pro­gram­ma gelan­ceerd: ‘Natu­re Based Solu­ti­ons in Rena­tu­ring the Cities’. Er is 250 mil­joen euro beschik­baar voor groot­scha­li­ge demon­stra­tie­pro­jec­ten.
Van­den­berg­he gaf aan dat de Euro­pe­se Com­mis­sie ruim 20 jaar heeft geïn­ves­teerd in onder­zoek naar onder ande­re bio­di­ver­si­teit. “We heb­ben veel ken­nis opge­daan. Nu is het tijd die te kapi­ta­li­se­ren en te inves­te­ren in natuur­op­los­sin­gen. Als we daar een Euro­pe­se Agen­da voor maken, kun­nen we er schaal­groot­te en reik­wijd­te aan geven en zo nog meer inves­teer­ders betrek­ken. We gaan dat doen samen met weten­schap, over­heid, bedrijfs­le­ven en bur­gers.” Ook sprak Van­den­berg­he de hoop uit dat Neder­land deze visie vol­gend jaar bij haar voor­zit­ter­schap van de Euro­pe­se Unie zal onder­steu­nen.
Groot­scha­li­ge aan­pak
Het pro­gram­ma Natu­re Based Solu­ti­ons is ont­wik­keld door een expert­groep waar­aan ook VHG-direc­teur Egbert Roozen heeft deel­ge­no­men. Het plan beoogt een sys­te­ma­ti­sche aan­pak, die niet alleen gericht is op tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties, maar ook nieu­we busi­ness­mo­del­len onder­zoekt. Boven­dien zal inno­va­tie op bestuur­lijk en regel­ge­vend niveau nodig zijn. Ver­der richt het pro­gram­ma zich op het ont­wik­ke­len van nieu­we ken­nis en vaar­dig­he­den en op soci­a­le inno­va­ties.
Inte­res­san­te spin-off
Met nadruk stel­de Van­den­berg­he dat het pro­gram­ma tot doel heeft om nieu­we natuur­op­los­sin­gen te ont­wik­ke­len die Euro­pees en zelfs mon­di­aal toe­pas­baar zijn. Ik voor­spel dat dat veel inte­res­san­te spin-off gaat ople­ve­ren, ook voor onder­ne­mers in de Neder­land­se groen­bran­che.”
Blij met Euro­pa
Twee­de Kamer­lid Henk Leen­ders (PvdA) toon­de zich ver­heugd over dit plan. “We zijn in Neder­land niet altijd blij met Euro­pa, maar het Euro­pe­se natuur­be­leid is beter dan het Neder­land­se beleid ooit is geweest.” Leen­ders kon­dig­de aan dat hij het Kabi­net gaat bevra­gen over het Natu­re Based Solu­ti­ons-rap­port. Boven­dien is hij van plan een ini­ti­a­tief­no­ta te maken om alle groe­ne ini­ti­a­tie­ven in kaart te bren­gen die er momen­teel in Neder­land wor­den ont­plooid.
Coa­li­ties
“Hier ligt een enor­me kans die we samen moe­ten oppak­ken”, rea­geer­de VHG-direc­teur Egbert Roozen. “Euro­pa agen­deert, wij kun­nen het nati­o­naal invul­len en uit­rol­len. Ook op lokaal niveau kan men aan­ha­ken. Laten we om tafel gaan en coa­li­ties vor­men”
 


Beel­den: Henk Sna­ter­se foto­gra­fie