Groe­ne­re Gent­se haven ver­be­tert de leef­baar­heid in Vlaam­se kanaal­dor­pen

Bedrij­ven, land­bou­wers, bewo­ners en over­heids­dien­sten wil­len de komen­de jaren de Vlaam­se Kanaal­zo­ne ver­groe­nen om zo de leef­baar­heid in de dor­pen te ver­be­te­ren. De betrok­ken par­tij­en onder­te­ken­den in juli het con­ve­nant Groen Raam­werk en het ECO2charter.

De voor­bije jaren groei­de de Gent­se haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Ter­neu­zen.

Hier­door dreig­de de leef­kwa­li­teit in de kanaal­dor­pen (Des­teld­onk, Rie­me en Doorn­ze­le)  te ver­min­de­ren. Om de leef­baar­heid op lan­ge­re ter­mijn te garan­de­ren, wor­den over­gangs­zo­nes tus­sen de eco­no­mi­sche zones en de woon­ker­nen inge­richt als bos‑, park‑, natuur- en land­bouw­ge­bied. Na rea­li­sa­tie ver­vul­len deze groe­ne ruim­ten een buf­fe­ren­de func­tie, zowel visu­eel als door de fil­te­ring van geluid en fijn stof.

De natuur‑, bos- en parkzo­nes zul­len in hoofd­zaak door de over­heid wor­den inge­richt. Daar­naast zijn acht­tien land­bou­wers bereid de ran­den van hun per­ce­len te voor­zien van bomen­rij­en, hout­kan­ten en heg­gen, die ze ook zelf gaan onder­hou­den. In ruil daar­voor krij­gen ze een ver­goe­ding.

Lees ook bericht in de PZC of het pers­be­richt.