Inves­te­ren in groen is inves­te­ren in leef­baar­heid

Bezui­ni­gen. Dat is het over­heer­sen­de the­ma van de lan­de­lij­ke ver­kie­zin­gen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eer­ste de klos. En dat is onte­recht. Inves­te­rin­gen in sim­pe­le, dat wil zeg­gen onder­houds­vrien­de­lij­ke, en betaal­ba­re plan­nen als groe­ne daken, post­ze­gel­par­ken en natuur­speel­plek­ken dra­gen bij aan een leef­ba­re en duur­za­me woon­om­ge­ving en vor­men een sti­mu­lans voor de eco­no­mi­sche bedrij­vig­heid.

Om de bur­ger te infor­me­ren over de meer­waar­de van het open­baar groen heeft De Groe­ne Stad een redac­ti­o­ne­le pagi­na geschre­ven voor de Neder­land­se huis-aan-huis­bla­den.

Groen is een levens­be­hoef­te
Groen dicht­bij huis is een levens­be­hoef­te. Wil­len onze kin­de­ren en klein­kin­de­ren in leef­ba­re ste­den opgroei­en, dan is con­stan­te aan­dacht voor ver­groe­ning van de leef­om­ge­ving een voor­waar­de.

 

 

 

Groen is sti­mu­lans voor de eco­no­mie
Om de financiële cri­sis te boven te komen, wordt het ene na het ande­re bezui­ni­gings­voor­stel gelan­ceerd door de poli­tie­ke par­tij­en. Het groen dreigt een van de eer­ste slacht­of­fers te wor­den. 
Groen is een kos­ten­post, is de rede­ne­ring. De gemeen­te Amster­dam heeft aan­ge­ge­ven het anders te wil­len. Ondanks de cri­sis blijft Amster­dam inves­te­ren in groen. Omdat inwo­ners gro­te waar­de hech­ten aan ‘groen om de hoek’, draagt de gemeen­te bij aan de aan­leg van zoge­noem­de post­ze­gel­parkjes. Ook is in Amster­dam geble­ken dat bedrij­ven groen als een ves­ti­gings­fac­tor zien. Par­ken fun­ge­ren niet meer alleen als een plek om te ont­span­nen, maar zijn ook een werk- en ont­moe­tings­plek voor ken­nis­wer­kers. Groen is daar­mee een sti­mu­lans voor de eco­no­mie. Voor de hoofd­stad een reden om het groen van de bezui­ni­gin­gen te red­den. Het is het immers dub­bel en dwars waard.

Down­load:Lees de redac­ti­o­ne­le pagi­na ‘Investeren in groen is inves­te­ren in leef­baar­heid »

Pagi­na opvra­gen: