2011 is het jaar van het bos

De Ver­e­nig­de Naties heb­ben het jaar 2011 uit­ge­roe­pen tot het inter­na­ti­o­na­le jaar van het bos. Bos­sen zijn onmis­baar voor de eco­sys­te­men op onze aar­de. Zij zijn een belang­rij­ke bron voor de bio­di­ver­si­teit op aar­de en ver­vul­len een cru­ci­a­le rol in de kli­maat­ont­wik­ke­ling. In bos­sen en wou­den leven ver­der nog 300 mil­joen men­sen. Wereld­wijd zijn er […]

Not­hofa­gus antarc­ti­ca Boom van het Jaar 2011

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 werd in Con­gres­cen­trum De Werelt in Lun­te­ren de Boom van het Jaar 2011 gepre­sen­teerd op de Neder­land­se Boom­in­fo­dag. De Boom van het Jaar 2011 is de Not­hofa­gus antarc­ti­ca. Het the­ma van de pos­ter is dit jaar Bomen voor daken. De Boom van het Jaar wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land […]

Eer­ste nieu­we bomen Rei­nald­a­park in Haar­lem pas over twee jaar geplant

De eer­ste nieu­we bomen van het Rei­nald­a­park gaan op zijn aller­vroegst pas over twee jaar de grond in. Komen­de sep­tem­ber wordt er wel al begon­nen met de opbouw van het nieu­we park. Dan zal een begin wor­den gemaakt met het flink opho­gen van het zui­de­lij­ke deel van het park, langs de Schip­hol­weg. Het park, dat […]

50 mil­joen bomen voor 50 jaar Yves Rocher

Het Fran­se beau­ty­merk Yves Rocher  vier­de eind vori­ge week zijn hal­ve eeuw­feest.  Aan­lei­ding voor De Yves Rocher Stich­ting om aan te kon­di­gen dat ze vijf­tig mil­joen bomen zal plan­ten bin­nen een ter­mijn van vijf jaar. Jac­ques Rocher, voor­zit­ter van de stich­ting en zoon van Yves Rocher, ver­tel­de dat inheem­se bomen zul­len wor­den geplant op der­tien […]

700 bomen voor 700 jaar IJs­sel­stein

IJs­sel­stein bestaat dit jaar 700 jaar en vol­gens wet­hou­der Hans Lap­pee is dit een mooie gele­gen­heid om IJs­sel­stein groe­ner te maken.  “Met 700 bomen voor 700 jaar stad ver­ster­ken we ook het his­to­ri­sche groe­ne karak­ter van Ijsselstein.” Wet­hou­der Lap­pee ijvert al jaren voor meer groen zegt hij in de Week­krant Zen­der­streeknieuws IJsselstein/Lopik . “Dit heeft […]

Bomenstich­ting roept 2010 uit tot jaar van monu­men­ta­le boom

De Bomenstich­ting viert dit jaar haar 40e ver­jaar­dag en daar­om roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monu­men­ta­le Boom’. Monu­men­ta­le bomen zijn door de Bomenstich­ting op de kaart gezet en voor de komen­de jaren heeft de stich­ting zich onder meer ten doel gesteld om jon­ge bomen te laten uit­groei­en tot monu­men­ta­le bomen. Alle aspec­ten […]

Dui­zend bomen van het jaar geplant in Essen

De Duit­se minis­ters van Mili­eu Eck­hard Uhlen­berg en minis­ter van Ver­voer Lutz Lienenkämper heb­ben afge­lo­pen week de eer­ste van onge­veer 1.000 Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des geplant langs  de snel­weg A42 bij Essen. De kos­ten van de bomen en aan­plant bedra­gen zo’n €480.000.De Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des is in Neder­land uit­ge­roe­pen tot Boom van het jaar 2010. Over een leng­te […]

Prins Bern­hard Bos wordt 10 jaar na aan­plant geëvalueerd

Ruim tien jaar gele­den is het Prins Bern­hard Bos in het recre­a­tie­ge­bied Haar­lem­mer­meer aan­ge­legd. Op kor­te ter­mijn start de eva­lu­a­tie van dit pro­ject waar­in wordt onder­zocht of de aan­na­mes die des­tijds zijn gemaakt ook zijn uit­ge­ko­men. Prins Bern­hard Bos is een 10 hec­ta­re groot proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. Het doel van het pro­ject is […]

Bomen­ba­lans Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief

Net als vorig jaar is de Bomen­ba­lans van Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief. De resul­ta­ten van de balans over het plant­sei­zoen 2008–2009 tonen dat er in Bever­wijk dit jaar 283 bomen zijn ver­wij­derd en 581 bomen aan­ge­plant. Dit houdt in dat er in de afge­lo­pen jaar 298 meer bomen zijn aan­ge­plant dan gekapt. Van […]

Ant­wer­pen kiest boom als plan­ten­soort van het jaar 2010

Elk jaar kiest de stad Ant­wer­pen een dier- of plan­ten­soort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hoge­re over­le­vings­kans geven in de ste­de­lij­ke omge­ving. In 2010 valt de keu­ze op een plan­ten­soort, de boom. De stad kiest de boom als soort van het jaar om men­sen bewust […]