Not­hofa­gus antarc­ti­ca Boom van het Jaar 2011

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 werd in Con­gres­cen­trum De Werelt in Lun­te­ren de Boom van het Jaar 2011 gepre­sen­teerd op de Neder­land­se Boom­in­fo­dag. De Boom van het Jaar 2011 is de Not­hofa­gus antarc­ti­ca. Het the­ma van de pos­ter is dit jaar Bomen voor daken.

De Boom van het Jaar wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land en is een copro­duc­tie van het Gebruiks­waar­de Onder­zoek Laan­bo­men, de Cul­tuur­groep laan‑, bos- en park­bo­men, Anthos en Plant Publi­ci­ty Hol­land.

De ove­ri­ge bomen die op de pos­ter staan zijn:

  • Pyrus sali­ci­fo­lia ‘Pendula’
  • Ame­lan­chier lamar­c­kii
  • Pinus nig­ra subsp. nig­ra
  • Taxus bac­ca­ta
  • Betu­la uti­lis ‘Doorenbos’
  • Cor­nus mas

De pos­ter is hier op te vra­gen »

 

 

Bro­chu­re Dak en Gevel Groen
Meer infor­ma­tie over bomen op daken is te vin­den in de onlangs ver­sche­nen bro­chu­re Dak en Gevel Groen met daar­in een uit­voe­ri­ge lijst met beplan­ting die het meest geschikt is voor dak­groen. De keu­ze van de genoem­de plan­ten is geba­seerd op zoveel moge­lijk rele­van­te aspec­ten, zoals groot­te, zon­to­le­ran­tie, water­be­hoef­te, inheems of exoot, scha­de­lijk­heid van de wor­tels, effect op lucht­ver­vui­ling, maar ook prak­ti­sche pun­ten als ver­krijg­baar­heid. Dit maakt de bro­chu­re ook voor kwe­kers, ont­wer­pers en aan­leg­be­drij­ven van dak- en gevel­groen inte­res­sant.

Bro­chu­re bestel­len
De kos­ten voor de bro­chu­re zijn € 5,00 per stuk (inclu­sief btw en ver­zend­kos­ten). De bro­chu­re is op te vra­gen bij Plant Publi­ci­ty Hol­land met ver­mel­ding Dak en Gevel Groen. Na de beta­ling van het bedrag ont­vangt u de boek­jes.

Bij een afna­me van 20 stuks is de prijs €60,00 (inclu­sief btw en ver­zend­kos­ten). Giro­num­mer: 14533 tnv PPH in Bos­koop met ver­mel­ding van de adres­ge­ge­vens.