Dui­zend bomen van het jaar geplant in Essen

De Duit­se minis­ters van Mili­eu Eck­hard Uhlen­berg en minis­ter van Ver­voer Lutz Lienenkämper heb­ben afge­lo­pen week de eer­ste van onge­veer 1.000 Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des geplant langs  de snel­weg A42 bij Essen. De kos­ten van de bomen en aan­plant bedra­gen zo’n €480.000.De Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des is in Neder­land uit­ge­roe­pen tot Boom van het jaar 2010.

Over een leng­te van onge­veer 58 kilo­me­ter wor­den de bomen geplant met als doel de druk­ke snel­weg te inte­gre­ren in het ste­de­lijk land­schap. De ver­keers­mi­nis­ter geeft aan dat de nieu­we aan­plant de een­to­nig­heid van de snel­weg door­breekt.

Ster­ke en gezon­de boom
Er is voor de Meta­se­quoia geko­zen, omdat deze de mees­te stem­men op inter­net kreeg. 87 pro­cent stem­de voor de Meta­se­quoia. De Gink­go en cipres kre­gen bei­de min­der stem­men. De Meta­se­quoia groeit zeer snel en wordt zo’n 25–30 meter hoog en zo’n 10 meter breed. De Meta­se­quoia is een gezon­de en win­ter­har­de boom. Daar­naast draagt hij voor­al bij aan scho­ne lucht wat betreft het afvan­gen van fijn stof.

Boom van het Jaar 2010
De Boom van het jaar 2010 is de Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des. Het the­ma dit jaar is lucht­kwa­li­teit: ‘Bomen voor scho­ne lucht’.

Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) maakt elk jaar met de bege­lei­dings­com­mis­sie van het Gebruiks­waar­de Onder­zoek Laan­bo­men de boom van het jaar bekend.

Fol­der
Naast de pos­ter ver­schijnt er dit jaar voor het eerst een fol­der over de Boom van het Jaar waar­in infor­ma­tie te vin­den is over het the­ma lucht­kwa­li­teit en waar­in een omschrij­ving van de bomen te vin­den is.

De pos­ter en bro­chu­re zijn gra­tis bij PPH op te vra­gen.

Klik hier voor meer info »

Bron:
Strassen.nrw