Prins Bern­hard Bos wordt 10 jaar na aan­plant geëvalueerd

Ruim tien jaar gele­den is het Prins Bern­hard Bos in het recre­a­tie­ge­bied Haar­lem­mer­meer aan­ge­legd. Op kor­te ter­mijn start de eva­lu­a­tie van dit pro­ject waar­in wordt onder­zocht of de aan­na­mes die des­tijds zijn gemaakt ook zijn uit­ge­ko­men.

Prins Bern­hard Bos is een 10 hec­ta­re groot proef­pro­ject van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor. Het doel van het pro­ject is aan te tonen dat het moge­lijk is om een vrij­wel direct klaar recre­a­tie­ge­bied te rea­li­se­ren door mid­del van het gebruik van gro­te­re maten bomen en hees­ters.

Op ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land start dit jaar de eva­lu­a­tie van het Prins Bern­hard Bos. Onlangs is het pro­ject­aan­vraag goed­ge­keurd door het Mar­ke­ting Team voor de Boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor van het Pro­duct­schap Tuin­bouw.


Deze aan­na­mes die des­tijds zijn gemaakt zijn:

  • De inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de geniet de voor­keur van de gebrui­ker mede door het vei­li­ger gevoel ten opzich­te van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de;
  • De hoge­re kos­ten van aan­leg wor­den bin­nen een afzien­ba­re peri­o­de meer dan goed­ge­maakt door lage­re beheer­kos­ten;
  • Dat het ter­rein direct na aan­leg een recre­a­tie­ve func­tie kan ver­vul­len;
  • Dat de aan­plant een hoge­re eco­lo­gi­sche waar­de heeft ten opzich­te van de tra­di­ti­o­ne­le beplan­tings­me­tho­de.

Inte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten
Bij de aan­plan­ting van het bos is gebruik gemaakt van deinte­gra­le beplan­tings­me­tho­de Ruy­ten. Dit is de tegen­han­ger van de tra­di­ti­o­ne­le “blijver- en wij­ker­me­tho­de” waar­bij gebruik wordt gemaakt van een dich­te plant­af­stand met rela­tief jong plant­ma­te­ri­aal. Bij de “blijver- wij­ker­me­tho­de” zal gedu­ren­de de ont­wik­ke­ling van het beplan­te gebied steeds bomen en plan­ten gerooid moe­ten wor­den om ande­re bomen en plan­ten de ruim­te te geven om te groei­en.

Aan­plant groot plant­ma­te­ri­aal ver­dient zich­zelf terug
De boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor wil met het Prins Bern­hard Bos pro­ject aan­to­nen dat het aan­plan­ten van groot plant­ma­te­ri­aal in gebie­den met een recre­a­tie­ve func­tie zich op den duur zelf terug­ver­dient door het gerin­ge­re onder­houd. Bur­gers, gemeen­ten, woningbouwcoöperaties et cete­ra hech­ten veel belang aan goed en mooi aan­ge­leg­de en vol­was­sen groen­voor­zie­nin­gen in de direc­te leef­om­ge­ving met een laag onder­houds­ni­veau. Dit heeft ener­zijds te maken met opwaar­de­ring van de waar­de van het onroe­rend goed, ander­zijds met een gevoel van wel­be­vin­den en vei­lig­heid.

Om tot een zui­ve­re ver­ge­lij­king te komen, is een gedeel­te van het Prins Bern­hard Bos vol­gens de “blijver- en wij­ker­me­tho­de” in het­zelf­de voor­jaar van 1999 direct ernaast aan­ge­plant.

Het onder­zoek richt zich voor­na­me­lijk op:

  • bele­vings­waar­de
  • recre­a­tie­ge­bruik
  • onder­houd
  • eco­lo­gie