Twaalf par­ken geno­mi­neerd voor Stads­park van het Jaar

Een jaar lang test­te tijd­schrift Roots in twaalf ver­schil­len­de ste­den de stads­par­ken. Per stad kwam daar een top drie met een win­naar uit. Iede­re win­naar werd langs een meet­lat gelegd en dat lever­de een aan­tal pun­ten op, de Roots-sco­­re. Het publiek kan tot 31 augus­tus stem­men via de web­si­te van Roots. Stem­men kan door te klik­ken […]

Ant­wer­pen plant­te in het afge­lo­pen jaar 1.700 bomen

De stad Ant­wer­pen is woens­dag begon­nen met het aan­plan­ten van veer­tig lin­de­bo­men op de groen­stro­ken tus­sen de woon­blok­ken in de wijk Lucht­bal in Ant­wer­pen. De sta­mom­trek van de nieu­we bomen in Lucht­bal zijn tus­sen de 20 en de 25 cen­ti­me­ter. “Bij nieu­we aan­plan­tin­gen kie­zen we steeds meer voor een gro­te­re boom­maat”, zegt Guy Lau­wers (sp.a), […]

Prin­ses Maxi­ma bij vie­ring 55 jaar Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Hare Konink­lij­ke Hoog­heid Prin­ses Máxima der Neder­lan­den woont woens­dag 21 maart in Cuijk en Box­meer de vie­ring bij van het 55-jarig bestaan van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten 115.000 school­kin­de­ren in cir­ca 350 gemeen­ten 230.000 bomen en strui­ken. In de afge­lo­pen 55 jaar zijn in Neder­land op de Boom­feest­dag meer dan […]

Opper­vlak Amster­dam­se groe­ne daken in 2 jaar ver­dub­beld

Onder­zoek van De Dak­dok­ters heeft aan­ge­toond dat sinds de start van de sub­si­die­re­ge­ling voor groe­ne daken in Amster­dam in 2010 in twee jaar tijd het aan­tal m2 groen dak is ver­dub­beld. Een twee­jaar­lijk­se ver­dub­be­ling is ech­ter niet genoeg als men beseft dat op dit moment slechts 2 pro­mil­le van de Amster­dam­se daken groen is. De […]

Een prozaïsch ver­slag van 10 jaar Groen in en om de Stad

‘Als ik weer ga bou­wen, begin ik niet met het fun­da­ment maar met de rook die uit de schoor­steen krin­gel­t’. Dit is de curi­eu­ze titel van een boek­je waar­in wordt terug­ge­blikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die geken­merkt wordt door een unie­ke wis­sel­wer­king tus­sen beleids­cre­a­tie en onder­­zoek-dyna­­miek met […]

Boom van het Jaar 2012 is Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca

De Boom van het Jaar 2012 is de Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca. Beplan­tings­spe­ci­a­list Jan P. Mau­ritz van onder ande­re de Flo­ri­a­de maak­te dit van­mid­dag bekend op de Neder­land­se Boom­in­fo­dag in Voort­hui­zen. Naast het bekend­ma­ken van de bomen gaf hij een lezing over het sor­ti­ment dat op de pos­ter staat afge­beeld. Het the­ma van de bomen­pos­ter is […]

Aan­dacht voor Neder­lands bos in het Jaar van de Bos­sen

Staats­bos­be­heer trap­te woens­dag 23 maart het Inter­na­ti­o­naal Jaar van de Bos­sen af. In ruim 400 gemeen­ten werd op die dag de 55e Nati­o­na­le Boom­feest­dag gevierd. Meer dan 115.000 kin­de­ren plan­ten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen. Tege­lij­ker­tijd werd in Rot­ter­dam een kunst­werk van Chris­tien Meind­erts­ma gepre­sen­teerd tij­dens de cul­tu­re­le mani­fes­ta­tie ‘Make a […]

Elburg plant Boom van het Jaar 2011

Op 16 maart werd in Elburg de Boom van het Jaar 2011, de Not­hofa­gus antarc­ti­ca geplant. Dit is een cadeau van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor aan Elburg als win­naar van de nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2010 in de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen. Henk Wes­sel, wet­hou­der Beheer en Open­ba­re Ruin­te, toon­de zich een uit­ste­kend boom­plan­ter. Wes­sel […]

Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni. De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan […]

Hoofd­the­ma Groot­Groen­Plus is even­als vorig jaar De Groe­ne Stad

Net zoals afge­lo­pen jaar en het vol­gend jaar is het hoofd­the­ma van de Zund­ert­se vak­beurs Groot­Groen­Plus 2011 ‘De Groe­ne Stad’. Hier­bij staan de belang­rij­ke func­ties die het levend groen heeft op eco­no­misch en maat­schap­pe­lijk gebied cen­traal. Als sub­the­ma is geko­zen voor ‘Park & Voor­tuin’. Dit wijst ener­zijds op de belang­rij­ke func­tie van het groen in […]