2011 is het jaar van het bos

De Ver­e­nig­de Naties heb­ben het jaar 2011 uit­ge­roe­pen tot het inter­na­ti­o­na­le jaar van het bos. Bos­sen zijn onmis­baar voor de eco­sys­te­men op onze aar­de. Zij zijn een belang­rij­ke bron voor de bio­di­ver­si­teit op aar­de en ver­vul­len een cru­ci­a­le rol in de kli­maat­ont­wik­ke­ling.

In bos­sen en wou­den leven ver­der nog 300 mil­joen men­sen. Wereld­wijd zijn er 13 mil­joen banen in de bos­bouw­sec­tor en voor mil­joe­nen men­sen zijn bos­sen van belang als bestaans­mid­del. Bos­sen leve­ren name­lijk alleen aan indu­strie­hout al 3,3 mil­jard m3 per jaar.

Neder­land­se bos­sen
Ook in Neder­land is bos, ondanks de gerin­ge opper­vlak­te, van groot belang. Het vormt meer dan de helft van de eco­lo­gi­sche hoofd­struc­tuur, het is één van de meest popu­lai­re recre­a­tie­be­stem­min­gen en het levert een belang­rij­ke, scho­ne en zui­ni­ge grond­stof.

Het Bos­schap wil in 2011 graag aan­dacht beste­den aan het jaar van het bos en is daar momen­teel ideeën over aan het ver­za­me­len. Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Bos­schap