Bomen­ba­lans Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief

Net als vorig jaar is de Bomen­ba­lans van Bever­wijk ook dit jaar weer posi­tief. De resul­ta­ten van de balans over het plant­sei­zoen 2008–2009 tonen dat er in Bever­wijk dit jaar 283 bomen zijn ver­wij­derd en 581 bomen aan­ge­plant. Dit houdt in dat er in de afge­lo­pen jaar 298 meer bomen zijn aan­ge­plant dan gekapt.

Van de ver­wij­der­de bomen zijn er 160 van­we­ge ziek­te of afster­ven ver­wij­derd. Er zijn zeven bomen ver­wij­derd omdat ze over­last ver­oor­zaak­ten. In ver­band met de door de gemeen­te uit­ge­voer­de her­in­rich­tin­gen zijn dit jaar 116 bomen ver­wij­derd.

Behoor­lijk bomen­be­stand
Bever­wijk heeft een behoor­lijk bomen­be­stand. De wens van­uit het bestuur is om meer kleur, variëteit en bete­re kwa­li­teit in het bestand te bren­gen. Het is nu een een­zij­dig bestand met veel snel­groei­ers bestaan­de uit iepen, esdoorn, essen, popu­lie­ren, els en wilg.

Meer diver­si­teit wordt bereikt door te variëren met bomen die een bij­zon­de­re vorm, (herfst)kleur, vrucht, stam, bloe­men of bla­de­ren heb­ben. Het afge­lo­pen jaar is bij de her­plant van de bomen reke­ning gehou­den met deze wens. De gemeen­te wil zo de komen­de jaren een meer divers beeld creëren in het bomen­be­stand van Bever­wijk.

Bomen­ba­lans
De Bomen­ba­lans is als instru­ment opge­no­men in het Bomen­be­leids­plan, dat het col­le­ge in febru­a­ri 2006 heeft vast­ge­steld. Het Bomen­be­leids­plan is er op gericht dat de kwa­li­teit van de bomen omhoog gaat en dat de kwan­ti­teit ten min­ste gelijk zou moe­ten blij­ven. Sinds 2003 houdt de gemeen­te Bever­wijk bij hoe­veel bomen er gekapt wor­den en hoe­veel nieuw aan­ge­plant. Deze admi­ni­stra­tie wordt de Bomen­ba­lans genoemd.

Lees het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Gemeen­te Bever­wijk