Ant­wer­pen kiest boom als plan­ten­soort van het jaar 2010

Elk jaar kiest de stad Ant­wer­pen een dier- of plan­ten­soort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hoge­re over­le­vings­kans geven in de ste­de­lij­ke omge­ving. In 2010 valt de keu­ze op een plan­ten­soort, de boom.

De stad kiest de boom als soort van het jaar om men­sen bewust te maken van het belang van bomen in de stad. Bomen dra­gen immers bij tot een gezon­de en leef­ba­re stad.

Bomen meer ruim­te in de stad
Tegen maart 2010 is het actie­plan bekend. Dit zal aan­slui­ten bij de bestaan­de groen­plan­nen en het bomen­plan. Het zal aan­ge­ven op wel­ke manier de boom in de stad meer ruim­te kan krij­gen en hoe het bomen­be­stand kan behou­den en ver­groot wor­den. Het plan zal ook aan­dacht heb­ben voor het onder­houd van de bomen.


Bur­ger infor­me­ren over bomen
Ook de Ant­wer­pe­naar wordt betrok­ken. Hij zal infor­ma­tie krij­gen over het bomen­pa­tri­mo­ni­um en kun­nen deel­ne­men aan wan­de­lin­gen in par­ken en langs bomen. Ook bezoe­ken aan de Bomen­bank, adop­tie van bomen in de straat, buurt of wijk en ver­tel­lin­gen over bij­zon­de­re bomen staan op het pro­gram­ma.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Ant­wer­pen ORa­dio