Ant­wer­pen plant­te in het afge­lo­pen jaar 1.700 bomen

De stad Ant­wer­pen is woens­dag begon­nen met het aan­plan­ten van veer­tig lin­de­bo­men op de groen­stro­ken tus­sen de woon­blok­ken in de wijk Lucht­bal in Ant­wer­pen.

De sta­mom­trek van de nieu­we bomen in Lucht­bal zijn tus­sen de 20 en de 25 cen­ti­me­ter. “Bij nieu­we aan­plan­tin­gen kie­zen we steeds meer voor een gro­te­re boom­maat”, zegt Guy Lau­wers (sp.a), sche­pen van Stads- en Buurt­on­der­houd.

Bomen­tel­ler
Sinds 2009 telt Ant­wer­pen het aan­tal bomen dat wordt geplant en gerooid.  “Zo weten we nu dat er in 2010 829 bomen wer­den gerooid, meest­al omdat ze oud of ziek waren, omge­waaid waren door een storm of de vei­lig­heid in het gedrang brach­ten. In dat­zelf­de jaar wer­den er 1.644 nieu­we bomen geplant. De bomen­tel­ler had dus een posi­tie­ve balans van 815 bomen. Het afge­lo­pen jaar is dat sal­do zelfs ver­dub­beld en zit­ten we met een posi­tie­ve balans van liefst 1.700 nieu­we bomen.”

Bomen­be­leids­plan
Lau­wers: “In het bomen­be­leids­plan stel­len we dat elke boom die om wat voor reden dan ook gerooid wordt, moet wor­den ver­van­gen, op dezelf­de plaats of in de omge­ving.“
In Ant­wer­pen staan 105.000 bomen op stra­ten en plei­nen. De bomen in par­ken en natuur­ge­bie­den zijn daar niet bij­ge­teld.

Bron:
Ant­wer­pen Stad