Prin­ses Maxi­ma bij vie­ring 55 jaar Nati­o­na­le Boom­feest­dag

Hare Konink­lij­ke Hoog­heid Prin­ses Máxima der Neder­lan­den woont woens­dag 21 maart in Cuijk en Box­meer de vie­ring bij van het 55-jarig bestaan van de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Op de Nati­o­na­le Boom­feest­dag plan­ten 115.000 school­kin­de­ren in cir­ca 350 gemeen­ten 230.000 bomen en strui­ken. In de afge­lo­pen 55 jaar zijn in Neder­land op de Boom­feest­dag meer dan 11 mil­joen bomen en strui­ken geplant.
 
De komst van de Prin­ses sluit aan op de reeks van Konink­lijk bezoek die de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag al heeft mogen ont­van­gen. Zo waren eer­der Konin­gin Juli­a­na, Prins Bern­hard, Prins Claus, Prin­ses Mar­griet, Prins Con­stan­tijn, de Prin­ses­sen Lau­ren­tien, Marilène en Annet­te, Prins Car­los en her­haal­de keren Konin­gin Bea­trix aan­we­zig bij de nati­o­na­le vie­rin­gen en/of aan­ver­wan­te plant­da­gen.
 
De Prin­ses bezoekt eerst een Groen­markt bij een boom­kwe­ke­rij in Cuijk. Daar spreekt zij met lan­de­lij­ke orga­ni­sa­ties en vrij­wil­li­gers die jaar­lijks mee­wer­ken aan de Boom­feest­dag. Aan­slui­tend plant Prin­ses Máxima in aan­we­zig­heid van ruim 750 school­kin­de­ren uit de regio Het Land van Cuijk, bestaan­de uit de gemeen­ten Box­meer, Cuijk, Gra­ve, Mill en St. Hubert en St. Antho­nis, in Box­meer een boom. Het is de laat­ste boom van een cir­kel van twaalf die een gezon­de en duur­za­me wereld sym­bo­li­seert. De boom is een nieuw soort mei­doorn die voor het eerst gepre­sen­teerd wordt. Hij draagt de naam Cra­tae­gus suc­cu­len­ta ‘Boomfeestdag’.
 
De Nati­o­na­le Boom­feest­dag is in 1957 door Staats­bos­be­heer inge­steld als gevolg van een reso­lu­tie van de Food and Agri­cul­tu­re Orga­ni­za­ti­on (FAO) om jaar­lijks via het ‘World Fes­ti­val of Trees’ aan­dacht te vra­gen voor de gevol­gen van ont­bos­sing. Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag heeft tot doel om bewust­wor­ding over het belang van bomen en bos­sen te bevor­de­ren. Zij doet dit onder meer door school­kin­de­ren van 9–11 jaar zelf een boom te laten plan­ten, het geven van voor­lich­ting en acti­vi­tei­ten als het Nati­o­naal Kin­der­Bo­men­Bos en het Konin­gin Wil­hel­mi­na­bos.