Hoofd­the­ma Groot­Groen­Plus is even­als vorig jaar De Groe­ne Stad

Net zoals afge­lo­pen jaar en het vol­gend jaar is het hoofd­the­ma van de Zund­ert­se vak­beurs Groot­Groen­Plus 2011 ‘De Groe­ne Stad’. Hier­bij staan de belang­rij­ke func­ties die het levend groen heeft op eco­no­misch en maat­schap­pe­lijk gebied cen­traal. Als sub­the­ma is geko­zen voor ‘Park & Voor­tuin’. Dit wijst ener­zijds op de belang­rij­ke func­tie van het groen in de recre­a­tie en van het belang van goed aan­ge­leg­de en ver­zorg­de tui­nen.

De voor­tuin is mede gezichts­be­pa­lend voor het beeld van de straat en wijk. De deel­ne­mers wordt gevraagd om in hun stad op dit the­ma in te haken. Ook Groot­Groen­Plus zelf zal op diver­se plek­ken in de beurs ook aan­dacht aan het the­ma beste­den.

Groe­ne Stad Award
Zoals vorig jaar op Groot­Groen­Plus aan­ge­kon­digd gaat bin­nen­kort de ont­werp­wed­strijd om De Groe­ne Stad Award van start.

Dit is een ini­ti­a­tief van Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) en de bran­che ver­e­ni­ging VHG waar­bij ook Groot­Groen­Plus is betrok­ken. De prijs­uit­rei­king heeft plaats op Groot­Groen­Plus 2011. In de pro­jec­ten die voor deze ont­werp­wed­strijd wor­den inge­zon­den zul­len de mul­ti­func­ti­o­ne­le meer­waar­de van het groen en de inte­gra­le aan­pak van het pro­ject cen­traal moe­ten staan.

Groot­Groen­Plus 2011 heeft plaats van woens­dag 5 t/m vrij­dag 7 okto­ber aan de Meir­se­weg in Zun­dert.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »