Elburg plant Boom van het Jaar 2011

Op 16 maart werd in Elburg de Boom van het Jaar 2011, de Not­hofa­gus antarc­ti­ca geplant. Dit is een cadeau van de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor aan Elburg als win­naar van de nati­o­na­le Groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le 2010 in de cate­go­rie klei­ne ste­den en dor­pen. Henk Wes­sel, wet­hou­der Beheer en Open­ba­re Ruin­te, toon­de zich een uit­ste­kend boom­plan­ter.

Wes­sel werd  geas­sis­teerd door Jos Mou­wen namens de Neder­land­se boom­kwe­ke­r­ij­sec­tor en Gerard de Wagt, jury­voor­zit­ter van de de Enten­te Flo­ra­le. “De Not­hofa­gus antarc­ti­ca is een sier­lijk boom die prach­tig past bij dit mooie stad­je”, aldus Jos Mou­wen. 

Com­pli­men­ten
Mou­wen com­pli­men­teer­de Elburg met het Gou­den suc­ces in de Enten­te Flo­ra­le 2010. “Deelname aan de Enten­te Flo­ra­le bete­kent dat u de gro­te waar­de van het groen in en om stad en dorp onder­schrijft en er ook naar han­del­t”, zo zei Mou­wen. In een tijd waar­in in gemeen­te­land naar­stig wordt gezocht naar moge­lijk­he­den om te bezui­ni­gen blijkt het groen toch weer snel te wor­den gevon­den. Maar dan gaat men voor­bij aan die gro­te maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche waar­de van het groen. Mou­wen bena­druk­te dat groen niet alleen mooi is, maar ook dat het bij­zon­der nut­tig is voor de woon- en werk­om­ge­ving.

Groen heeft een meer­waar­de voor leef­om­ge­ving
“In eco­no­misch opzicht, hui­zen in het groen zijn meer waard (ook finan­ci­eel pret­tig voor de gemeen­te trou­wens), een groe­ne woon- en werk­om­ge­ving is gun­stig voor het ves­ti­gings­kli­maat, het bevor­dert de soci­a­le cohe­sie, het geeft de bewo­ners gele­gen­heid zich te ont­span­nen, een groe­ne omge­ving werkt posi­tief in de strijd tegen fijn stof en ande­re luchtvervuiling,het is van belang voor de water­ber­ging en zo kan ik nog wel even door­gaan. Als boom­kwe­ker kan ik dit mak­ke­lijk zeg­gen, daar­om ben ik blij dat al die pun­ten die ik benoem weten­schap­pe­lijk zijn onder­bouwd. Een groe­ne leef­om­ge­ving is belang­rijk voor de inwo­ners. Elburg heeft dat goed begre­pen”.

Boom van het jaar 2011
De Not­hofa­gus antarc­ti­ca wordt in ons land ook schijn­beuk genoemd. In deze tijd van het jaar, als er nog niet het mooie groe­ne blad aan zit, is goed te zien hoe trans­pa­rant de struc­tuur van de kroon is.  De tak­ken heb­ben de struc­tuur van een vis­graat. De boom kan zo’n 8 meter hoog wor­den. Mou­wen tot slot: “Wat de onder­houds­kos­ten betreft, de goe­de raad is om deze boom zo wei­nig moge­lijk te snoeien.”