Bui­ten­speel­dag vindt dit jaar op woens­dag 1 juni plaats

Kom ach­ter je TV, PC of com­pu­ter­spel van­daan en ga weer eens lek­ker bui­ten­spe­len. Onder dat mot­to wordt ook in 2011 weer een Bui­ten­speel­dag geor­ga­ni­seerd. Bui­ten­spe­len is immers gezond, goed voor de con­tac­ten met leef­tijds­ge­no­ten en … gewoon leuk! De Bui­ten­speel­dag valt dit jaar op woens­dag 1 juni.

De samen­wer­ken­de par­tij­en doen een oproep aan gemeen­ten, ouders, bege­lei­ders, vrij­wil­li­gers van belan­gen­or­ga­ni­sa­ties én het ver­e­ni­gings­le­ven: orga­ni­seer  op 1  juni voor kin­de­ren in hun eigen buurt een leuk en actief pro­gram­ma.

De ini­ti­a­tief­ne­mers van de Bui­ten­speel­dag zijn, behal­ve de VNG: de Ver­e­ni­ging Sport en Gemeen­ten (VSG), Jan­tje Beton, Vei­lig Ver­keer Neder­land (VVN), Scou­ting Neder­land en Nic­ke­lo­de­on (de tv-zen­der gaat tus­sen 13 en 17 uur let­ter­lijk ‘op zwart’ en moe­digt kin­de­ren aan om bui­ten te gaan spe­len).

 

Meer infor­ma­tie
Gemeen­ten, buurt­groe­pen, scho­len en scou­ting­groe­pen kun­nen zich aan­mel­den via de web­si­te hier­on­der. Kin­de­ren zien op de web­si­te wel­ke acti­vi­tei­ten in hun buurt plaats­vin­den, de site geeft ook leu­ke en nut­ti­ge tips.

Bron:
VNG