Boom van het Jaar 2012 is Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca

De Boom van het Jaar 2012 is de Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca. Beplan­tings­spe­ci­a­list Jan P. Mau­ritz van onder ande­re de Flo­ri­a­de maak­te dit van­mid­dag bekend op de Neder­land­se Boom­in­fo­dag in Voort­hui­zen. Naast het bekend­ma­ken van de bomen gaf hij een lezing over het sor­ti­ment dat op de pos­ter staat afge­beeld.

Het the­ma van de bomen­pos­ter is Living Natu­re, Flo­ri­a­de 2012. De betrok­ken orga­ni­sa­ties heb­ben geko­zen voor dit the­ma, omdat vol­gend jaar in Ven­lo de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de wordt gehou­den. Pla­ta­nus x his­pa­ni­ca is het mid­del­punt van het boom­kwe­ke­rij­pa­vil­joen en de ove­ri­ge bomen die op de pos­ter staan, zijn te vin­den in de vijf deelthema’s van de Flo­ri­a­de:

  • Relax & Heal                    Robi­nia pseu­do­a­ca­cia
  • Green Engi­ne                  Taxo­di­um dis­tichum
  • World Show Sta­ge          Salix baby­lo­ni­ca
  • Envi­ron­ment                     Gink­go bilo­ba
  • Edu­ca­ti­on & Inno­va­ti­on   Tilia x euro­paea ‘Zwarte Lin­de’

Uni­ver­se­le boom
Voor­zit­ter Jan van Leeu­wen van de cul­tuur­groep Laan­bo­men van LTO Neder­land laat weten dat er mede voor de Pla­taan is geko­zen, omdat dit een uni­ver­se­le boom is die in heel Euro­pa goed gedijt. Van Leeu­wen: “Platanus x his­pa­ni­ca is een ster­ke en gezon­de boom die vaak in ste­de­lijk gebied wordt toe­ge­past. Door het gro­te blad­op­per­vlak­te is de pla­taan uit­ste­kend in staat om ver­ont­rei­ni­gin­gen uit de lucht te halen”. Als laat­ste laat Van Leeu­wen weten dat de pla­taan breed toe­pas­baar is. “Je kunt hem als straat‑, dak- of lei­boom gebruiken.”

Betrok­ken orga­ni­sa­ties
De pos­ter Boom van het Jaar wordt uit­ge­ge­ven door Plant Publi­ci­ty Hol­land en is een copro­duc­tie van Cul­tuur­groep Laan­bo­men (LTO Neder­land), Anthos, het Gebruiks­waar­de Onder­zoek Laan­bo­men en De Groe­ne Stad, onder­deel van Plant Publi­ci­ty Hol­land.

Opvra­gen
De pos­ter is kos­te­loos op te vra­gen bij Plant Publi­ci­ty Hol­land »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.